5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Až do rozluky alebo rozvodu sa uplatňuje zásada oddeleného majetku. Pri rozluke a rozvode podlieha rozdelenie majetku, ktorý je výlučným majetkom jedného z manželov alebo spoločným majetkom obidvoch zmluvných strán, rozhodujúcej požiadavke, aby boli manželia a vyživované deti riadne zabezpečené (§ 3 ods. 2 písm. a) reformovaného zákona o súdnej rozluke a rodine z roku 1989 a § 5 zákona o rodine (rozvode) 1996) a zákonnej požiadavke, aby všetky rozhodnutia o doplnkovej  podpore boli v záujme spravodlivosti (§ 16 ods. 5 zákona o rodine z roku 1995§ 20 ods. 5 zákona o rodine (rozvode) z roku 1996) a podlieha rozhodnutiu súdu, ktorý zohľadní 12 zákonných okolností uvedených v § 16ods. 2 písm. a) – l) zákona o rodine z roku 1995§ 20 ods. 2 písm. a) – l) zákona o rodine (rozvode) z roku 1996. Podiel jedného z manželov na majetku sa preto určí na subjektívnom základe sudcom predsedajúcim v každom konkrétnom prípade, ktorý prihliadne vo všeobecnosti na okolnosti manželstva a okrem iného preskúma aj vplyv úloh prijatých manželmi počas manželstva, všetky obete alebo príspevky, ktoré priniesol jeden alebo obidvaja manželia, a ich súčasné a budúce zárobkové možnosti. V prípadoch nižších príjmov sa súdy zvyčajne zaujímajú o zabezpečenie základných potrieb vyživovaného manžela alebo manželky a detí, k čomu bude patriť aj zabezpečenie domova pre tieto strany. Súdy však nie sú obmedzené len na zabezpečenie potrieb vyživovaného manžela alebo manželky a tak v prípadoch bohatých finančných prostriedkov sa na súdoch rozšírila tendencia udeliť tretinu majetku manželovi alebo manželke, ktorí nezarábajú, alebo majú slabšie materiálne zabezpečenie. Čo sa týka zanedbania, nebude rozdelenie majetku ovplyvnené, pokiaľ sa zanedbanie jedného z manželov nepovažuje za hrubé a zjavné.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Za dlhy, ktoré vzniknú jednému z manželov, je po rozvode alebo rozluke zodpovedný príslušný manžel, pokiaľ súd nerozhodne inak. Takýto prevod zodpovednosti na základe rozhodnutia súdu môže byť súčasťou vyrovnania na základe súdneho príkazu v záujme spravodlivosti.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Súd môže prikázať zaplatiť jednorazovú finančnú sumu jedným z manželov druhému manželovi v záujme spravodlivosti (§ 16 ods. 5 zákona o rodine z roku 1995§ 20 ods. 5 zákona o rodine (rozvode) z roku 1996) a vzhľadom na 12 zákonných okolností, ktoré musí súd zohľadniť (§ 16 ods. 2 písm. a) – l) zákona o rodine z roku 1995§ 20 ods. 2 písm. a) – l) zákona o rodine (rozvode) z roku 1996).