6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Po smrti jedného z manželov nároky pozostalého závisia od toho, či zosnulý zanechal závet alebo nie. Ak zosnulý zomrel bez závetu a nezanechal žiadnych potomkov, pozostalý manžel bude mať nárok na celú pozostalosť zosnulého (§ 7 ods. 1 zákona o dedičstve z roku 1965). Ak zosnulý zomrel bez závetu a zanechal po sebe manžela alebo manželku a deti, pozostalý manžel bude mať právo na dve tretiny pozostalosti (§ 7 ods. 2 zákona o dedičstve z roku 1965). Ak zosnulý zomrel a zanechal závet a manželku alebo manžela, ale žiadne deti, pozostalý manžel bude mať právo na polovicu pozostalosti (§ 111 ods. 1 zákona o dedičstve z roku 1965) bez ohľadu na podmienky závetu. Ak závetca zomrel a zanechal manželku alebo manžela a deti, pozostalý má zákonný nárok na jednu tretinu pozostalosti (§ 111 ods. 2 zákona o dedičstve z roku 1965) bez ohľadu na podmienky závetu.

Po rozluke môže jeden z manželov alebo obaja manželia požiadať o zrušenie dedičských práv druhého z manželov (§ 14 zákona o rodine z roku 1995). Pri rozvode strácajú manželia ich manželský stav, v dôsledku čoho sa nároky podľa zákona o dedičstve z roku 1965 stávajú neplatnými. Po rozvode a následnej smrti jedného z (bývalých) manželov pozostalý (bývalý manžel alebo manželka) môže požiadať súdy o podiel na dedičstve, ak bude súd považovať túto žiadosť za primeranú a bude presvedčený, že za daných okolností nebol žiadateľ počas života zosnulého manžela riadne zabezpečený (§ 18 ods. 1 zákona o rodine z roku 1996). Po vydaní rozhodnutia o rozvode alebo kedykoľvek po tomto rozhodnutí pred žiadosťou o dodatočné rozhodnutie po smrti, môže ktorýkoľvek z manželov alebo obaja manželia požiadať súd o vydanie rozhodnutia na obmedzenie tohto práva požiadať o vydanie dodatočného rozhodnutia (§ 18 ods. 10 zákona o rodine (rozvode) z roku 1996).