8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Zákon o partnerstve občanov a určitých právach a povinnostiach partnerov žijúcich v spoločnej domácnosti z roku 2010 (zákon z roku 2010) zabezpečuje vytvorenie registračného systému partnerstiev občanov (pre dvojice rovnakého pohlavia) (časti 1 – 14časť 16) a systém vyrovnania partnerov žijúcich v rovnakej domácnosti (pre dvojice rovnakého aj rôzneho pohlavia) (časť 15), ktorý si nevyžaduje registráciu. Podobne ako v prípade manželských dvojíc, získavajú osoby, ktoré sú stranami registrovaného partnerstva občanov a ktoré sa považujú za partnerov žijúcich v spoločnej domácnosti na účely zákona z roku 2010, výrazné práva a ochranu vzhľadom na finančnú podporu a majetok. Čo sa týka partnerstiev občanov, rozpad vzťahu alebo smrť jednej zo strán dáva druhej strane právo uplatniť si nárok na alimenty (časť 5), majetok (§ 118) alebo rozhodnutie o úprave penzie (§ 121) alebo finančné zabezpečenie z pozostalosti zosnulého partnera (časť 8). Časť 4 zákona z roku 2010 okrem toho poskytuje partnerom ochranu spoločnej domácnosti podobnú ochrane práv jedného z manželov, ktorý nie je vlastníkom domova rodiny (§ 27 – 42) – pozri bod 2.4. vyššie. Práva partnerov žijúcich v spoločnej domácnosti majú rovnaký rozsah, ktorý sa zakladá na skutočnosti spolužitia bez akejkoľvek požiadavky alebo systému registrácie. Čo sa týka kvalifikujúcich vzťahov partnerov žijúcich v spoločnej domácnosti (definovaných v § 172 zákona z roku 2010), rozpad vzťahu alebo smrť jednej zo strán dáva druhej strane právo požiadať o vydanie príkazu na poskytnutie alimentov (§ 175), príkazu na úpravu majetku (§ 174), príkazu na úpravu penzie (§ 187) alebo finančné zabezpečenie z pozostalosti zosnulého partnera (§ 194).