9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Írsky obvodný súd a vyšší súd majú právomoc rozhodovať vzhľadom na spory týkajúce sa majetku manželov, ak má jeden z manželov bydlisko v Írsku v deň podania podnetu na začatie konania alebo má obvyklý pobyt v Írsku počas jedného roka k tomuto dňu (§ 31 ods. 4 reformovaného zákona o súdnej rozluke a rodine 1989§ 39 ods. 1 zákona o rodine z roku 1996). Koncepciu bydliska upravuje zvykové právo a je teda predmetom súdnej interpretácie skutočností v každom konkrétnom prípade. Vo všeobecnosti je však bydliskom osoby miesto, kde má trvalý pobyt. Zvyčajne je to bydlisko, odkiaľ pochádza, ale môže to byť aj ich zvolené bydlisko, ak činnosti naznačujú trvalý zámer alebo aspoň zámer na neurčitú dobu usadiť sa v danom mieste. Právomoc môže vykonávať aj sudca v obvode, kde má ktorákoľvek zo strán konania obvyklý pobyt alebo kde vykonáva podnikateľskú činnosť, povolanie alebo zamestnanie (§ 31 ods. 5 reformovaného zákona o súdnej rozluke a rodine z roku 1989§ 38 ods. 3 zákona o rodine (rozvode) z roku 1996).