2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Zákonným majetkovým režimom manželov je spoločný majetkový režim  [§ 159 talianskeho občianskeho zákonníka (OZ)].

Zákonný spoločný majetkový režim  ustanovuje existenciu spoločného majetku , osobného majetku a odloženého spoločného majetku.

Majetok nadobudnutý manželmi po svadbe, či už jednotlivo alebo spoločne, tvorí súčasť spoločného majetku, s výnimkou osobného majetku a majetku, ktorý patrí do odloženého spoločného majetku (§ 177 OZ).

Súčasťou osobného majetku je ďalej:

  • a. majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva alebo pred prijatím spoločného majetkového režimu;
  • b. majetok nadobudnutý po uzavretí manželstva ako dar alebo dedičstvo, pokiaľ nebolo uvedené vo verejnej darovacej listine alebo závete, že sa prisudzuje k spoločnému majetku;
  • c. majetok a jeho príslušenstvo výlučne používané na osobnú potrebu jedného z manželov;
  • d. majetok, ktorý potrebuje jeden z manželov na vykonávanie svojho povolania;
  • e. majetok prijatý ako náhrada škody, ako aj akýkoľvek dôchodok súvisiaci s čiastočnou alebo úplnou stratou pracovnej schopnosti;
  • f. majetok nadobudnutý s cenou za prevod alebo výmenu majetku uvedeného vyššie, ak je to výslovne uvedené v čase jeho nadobudnutia.

Vzhľadom na všetok uvedený majetok v písmenách c), d), f), ak ide o majetok nehnuteľný alebo hnuteľný zapísaný v osobitnom registri majetku a nadobudnutý po uzavretí manželstva platí, že ak má byť vylúčený zo spoločného majetku, musí byť jeho vylúčenie deklarované v nadobúdacej listine v prítomnosti druhého z manželov (§ 179 OZ).

Za odložený spoločný majetok sa považujú:

  • výnosy z osobného majetku jedného z manželov a zisk z jeho individuálnych činností, ak v čase zániku spoločného režimu stále existujú (§ 177 písm. b) a c) OZ);
  • majetok určený na prevádzkovanie podniku jedného z manželov, ak bol podnik založený po uzavretí manželstva, ako aj rozšírenie podniku dosiahnuté pred uzavretím manželstva, ak v čase zániku spoločného režimu stále existuje (§ 178 OZ).

Odložený spoločný majetok sa uplatňuje len vo chvíli zániku spoločného režimu  a v závislosti od prevládajúceho výkladu pravidiel neznamená skutočné spoluvlastníctvo tovarov alebo práv, ale je iba právom na uhradenie hodnoty polovice majetku jedným z manželov (majiteľom) druhému. V prípade, že sa manželia nedohodnú na výške tejto úhrady, výšku úhrady určí sudca.

V prípade dedenia ide o dlh zosnulého manžela alebo manželky, ktorý má byť uhradený pozostalému manželovi alebo manželke.

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Ak nie je preukázaný opak, hnuteľné veci sa považujú za súčasť spoločného majetku  (§ 195 OZ).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Manželia nemusia vypracovať súpis majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Spoločný majetok môžu spravovať manželia samostatne.

Výkon úkonov týkajúcich sa mimoriadnej správy a uzatvorenie zmlúv, ktorými sa udeľujú alebo získavajú osobné užívacie práva, prináleží spoločne obom manželom. Plná moc na zastupovanie v  súvisiacich právnych záležitostiach prináleží tiež spoločne obom manželom (§ 180 OZ).

V prípade verejne registrovaného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku možno nakladanie s ním (predaj atď.) v prípade chýbajúceho potrebného súhlasu jednej zo strán (ak sa vyžaduje) zrušiť a príslušný z manželov, ktorého súhlas bol potrebný, môže do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o tomto úkone, a v každom prípade do jedného roka odo dňa prepisu, podať žalobu. V ostatných prípadoch, ak o to požiada druhý z manželov,  musí príslušný z manželov, ktorý konal bez súhlasu toho druhého, znovu ustanoviť spoločný majetkový režim v stave, v akom existoval pred vykonaním úkonu alebo zaplatiť v prípade možnosti zodpovedajúcu hodnotu majetku (§ 184 OZ).

Manžel nesmie nakladať so svojím podielom na spoločnom majetku, kým spoločný majetkový režim  legálne nezanikne.

V prípade, že jeden z manželov odmieta udeliť svoj súhlas, je neprítomný, alebo z iného dôvodu nemôže rozhodovať, môže dostať druhý manžel od súdu povolenie vykonať nevyhnutné úkony (§ 181 a 182 OZ). Sudca môže okrem toho zbaviť jedného z manželov správy majetku, ak sa preukáže, že jeho správa je zlá (§ 183 OZ). V prípade úplnej alebo čiastočnej neschopnosti alebo zlej správy jedným z manželov môže sudca vyhlásiť súdne rozdelenie majetku, ktoré predstavuje jeden z dôvodov na zrušenie spoločného majetkového režimu  (§ 193 OZ).

Vzhľadom na osobný majetok a odložený spoločný majetok bude môcť majiteľ sám vykonávať všetky úkony súvisiace so správou a nakladaním (§ 185 OZ).

Neexistujú žiadne osobitné právne ustanovenia týkajúce sa domova manželov ani osobitná právna ochrana manžela alebo manželky, ktorý nie je vlastníkom.

Úkony bežnej správy spoločného majetku môže vykonávať každý z manželov samostatne (§ 180 OZ). Spoločným majetkom sa ručí za zmluvné záväzky, ktoré vzniknú v záujme rodiny, aj keď ich manželia uzavreli samostatne (§ 186 OZ).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Ak veritelia nemôžu v plnej miere uspokojiť svoje pohľadávky z osobného majetku manželov, z dlhov, ktoré vzniknú po uzavretí manželstva jednému z manželov pri vykonávaní úkonov presahujúcich bežnú správu bez súhlasu druhej strany, ručí sa za dlhy spoločným majetkom až do hodnoty zodpovedajúcej podielu manžela – dlžníka (§ 189 OZ).

Osobní veritelia jedného z manželov môžu subsidiárne uspokojiť svoje pohľadávky aj zo spoločného majetku až do hodnoty zodpovedajúcej podielu manžela – dlžníka, a to aj v prípade, že dlh vznikol pred uzavretím manželstva. V prípade nezabezpečených dlhov majú veritelia spoločného majetku prednosť pred osobnými veriteľmi manželov (§ 189 OZ).

Veritelia pohľadávok, ktoré súvisia so spoločným majetkom, môžu subsidiárne uplatňovať nárok na osobný majetok každého z manželov v rozsahu jednej polovice pohľadávky, ak sa zistí, že hodnota spoločného majetku je nedostatočná (§ 190 OZ).