3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Režim bezpodielového spoluvlastníctva možno zmeniť dohodou medzi manželmi (§ 210 OZ). Výber režimu oddeleného majetku možno deklarovať aj v zázname o uzavretí manželstva (§ 162 OZ).

Zákon stanovuje dva typy majetkových režimov na základe dohody: oddelenie majetku a zmluvný režim spoločného majetku.

Oddelenie majetkových pomerov je celkom odlišné od zákonného režimu: každý z manželov je výlučným vlastníkom a má právo na užívanie a správu majetku získaného pred uzavretím manželstva a po ňom bez výnimky a svoje dlhy musí uhrádzať vlastným majetkom (§ 215 a 217 OZ).

Ak manželia získajú majetok spoločne, vzťahujú sa na tento majetok bežné ustanovenia o spoločnom majetku.

Zmluvný spoločný majetkový režim, ktorý je omnoho zriedkavejší, je upravený zákonný režim spoločného majetku. Jeho obsah môžu manželia slobodne určiť, napriek tomu sa však nesmú:

  • všeobecne odvolávať na zákony a zvyky, ktoré sa na nich nevzťahujú ale musia konkrétne určiť obsah zmluvy, ktorá bude upravovať ich vzťah;
  • zahrnúť do zmluvného spoločného majetkového režimu osobný majetok uvedený v písmenách c), d) a e) v bode 2.1.;
  • odchýliť sa od ustanovení o správe spoločného majetku a rovnosti majetkových podielov s ohľadom na majetok, ktorý by podliehal zákonnému spoločnému majetkovému režimu (§ 210 OZ).

Zákonodarca ustanovuje aj dedičský fond, hoci tento fond nepredstavuje zmluvný režim a odvoláva sa len na určitý špecifický majetok. Prostredníctvom tohto fondu, ktorý môže existovať spolu so spoločným majetkovým režimom  a režimom oddeleného vlastníctva, môže jeden z manželov, obaja manželia, alebo tretia strana vyhradiť verejne zaregistrovaný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok alebo obchodovateľné nástroje na účely uspokojovania potrieb rodiny. Takýto majetok podlieha zvláštnej úprave vzhľadom na jeho správu a nie je predmetom exekúcie pohľadávok, o ktorých veriteľ vie, že vznikli na iný účel, ako je uspokojovanie potrieb rodiny (§ 167 a nasl.).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Zmluva musí byť uzatvorená v prítomnosti dvoch svedkov vo forme verejnej listiny, v opačnom prípade bude vyhlásená za neplatnú.

Výber režimu oddeleného majetku možno deklarovať aj v zázname o uzavretí manželstva (§ 162 OZ).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Zmluva môže byť uzatvorená kedykoľvek pred uzavretím manželstva alebo po ňom. Ak je uzavretá vopred, vstúpi do platnosti po uzavretí manželstva. Ak je uzatvorená po uzavretí manželstva, nadobúda platnosť okamžite.

Zmluvu možno uplatňovať voči tretím stranám len v prípade, ak je anotovaná na okraji zápisu o uzavretí manželstva uloženého v archíve občianskeho matričného úradu (§ 162 OZ).

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Zmluvu možno kedykoľvek zmeniť formou verejnej listiny (§ 163 OZ). Zákon č. 142 zo dňa 10. mája 1981 zrušil potrebu súdne schváliť zmenu zmluvy. Schválenie sa stále vyžaduje iba v prípade úpravy zmlúv uzatvorených formou verejnej listiny pred 7. májom 1981.