4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Zákonný režim, na rozdiel od zmluvných režimov, je zverejnený tzv. negatívnym spôsobom, v tom zmysle, že sa pokladá a považuje za vykonateľný voči tretím osobám vzhľadom na to, že neexistuje žiadna iná protichodná anotácia na okraji zápisu o uzavretí manželstva. Zmluvné režimy sa zverejňujú prostredníctvom anotácie na okraji zápisu o uzavretí manželstva, registrovaného v papierovom alebo elektronickom archíve, vedenom občianskym matričným úradom (§ 69 prezidentského dekrétu č. 396 z 3. novembra 2000).

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Okrem zápisu na občianskom matričnom úrade, ktorý určuje vykonateľnosť voči tretím osobám, je v niektorých prípadoch nutná verejná registrácia v katastri nehnuteľností (§ 2647 OZ), podľa prevládajúceho výkladu pravidiel sa však môže vyhotoviť formou jednoduchého verejného oznámenia bez vplyvu na vykonateľnosť voči tretím stranám.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Na okraji zápisu o uzavretí manželstva registrovaného na civilnom matričnom úrade musia byť, okrem iného, uvedené aj tieto údaje (§ 162 OZ,§ 69 prezidentského dekrétu 396/2000): dátum uzavretia zmluvy, meno notára, ktorý vyhotovil verejnú listinu, údaje o zmluvných stranách, alebo voľba režimu oddeleného majetku, voľba rozhodného práva, rozsudok o zrušení manželstva alebo súdne rozdelenie majetku. Žiadosť o anotáciu zmluvy musí vykonať notár, ktorý vypracoval verejnú listinu.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Každá osoba má právo informovať sa na občianskom matričnom úrade.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Verejná registrácia sa vykonáva, aby bol manželský majetkový režim vykonateľný voči tretím osobám.