5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

Rozluka a rozvod vedú k zániku majetkového režimu manželov (§ 191 OZ).

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

V prípade zániku (zákonného) spoločného majetkového režimu  sa majetok a záväzky rozdelia rovnakým dielom po splatení nezaplatených súm alebo splátok (§ 191 a nasl. OZ, pozri aj bod 5.3.). Zostávajúci spoločný majetok upravujú všeobecné ustanovenia o spoločnom majetku. Ak manželia nemôžu dospieť k dohode o rozdelení spoločného majetku, majetok sa rozdelí súdnou cestou. Pokiaľ sa nepreukáže opak, hnuteľný majetok sa pokladá za súčasť spoločného majetku (§ 195 OZ). Pokiaľ ide o potreby detí a ich opatrovníctvo, sudca môže ustanoviť užívacie právo na časť majetku jedného z manželov v prospech druhého z manželov (§ 194 OZ).

V prípade zániku zmluvného spoločného majetkového režimu  (pozri bod 3.1.) platia uvedené nariadenia týkajúce sa zákonného režimu, pričom sa berú do úvahy všetky prípadné odchýlky stanovené manželmi.

V prípade zániku režimu oddeleného majetku (pozri bod 3.1.) podlieha majetok naďalej bežným ustanoveniam o majetku.

Dedičský fond (pozri bod 3.1.) sa zruší zrušením alebo zánikom manželstva. V prípade, že po rozpade manželstva zostanú maloleté deti, fond sa zachová, kým posledné dieťa nedosiahne vek plnoletosti a sudca mu nepridelí podiel z majetku fondu do užívania alebo do vlastníctva (§ 171 OZ).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Zodpovednosť za dlhy vyplývajúce zo spoločného majetkového  režimu sa zánikom tohto režimu nemení.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

5.3.1. V prípade, že majetkové pomery vykazujú spoločný prebytok:
- Musia byť nároky uspokojené prostredníctvom platby alebo v naturáliách?
- Ako sa takéto nároky posudzujú?
- Aká je výška vyrovnávacej platby?
- Kedy je nárok stanovený?

Talianske právo neupravuje režim spoločného akumulovaného zisku.

5.3.2. V ostatných prípadoch (ak neexistuje spoločný prebytok)?

V prípade spoločného majetkového  režimu  má každý z manželov vrátiť do spoločného majetku sumy, ktoré z neho čerpal a ktoré neboli použité na úhrady spoločných záväzkov. Každý z manželov môže požiadať o vrátenie súm, ktoré boli čerpané z jeho osobného majetku a použité v prospech spoločného majetku (§ 192 OZ).