2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Na základe zákonného majetkového režimu manželov si každý z manželov ponecháva majetok, ktorý mu patril pred uzavretím manželstva, ako aj majetok, ktorý nadobudol počas manželstva.

Všetok majetok nadobudnutý počas manželstva oboma manželmi spoločne alebo jedným z nich, ale vytvorený zo zdrojov oboch manželov, alebo prostredníctvom činností druhého z manželov, je spoločným majetkom oboch manželov. V prípade neistoty sa má za to, že tento majetok patrí rovnakým dielom obidvom manželom (§ 89 OZ).

Oddeleným majetkom každého z manželov je:

  • majetok, ktorý vlastnil jeden z manželov pred uzatvorením zmluvy alebo majetok, ktorý manželia na základe zmluvy označili za oddelený majetok;
  • majetok, ktorý slúži na osobné použitie jednému z manželov alebo bol nadobudnutý na jeho samostatnú prácu;
  • majetok, ktorý bol nadobudnutý bezplatne počas manželstva jedným z manželov;
  • zisk z oddeleného majetku jedného z manželov, ktorý nie je určený na uspokojovanie potrieb rodiny alebo spoločnej domácnosti; a
  • majetok, ktorý nahrádza majetok uvedený v predchádzajúcich odsekoch (1 – 4) (§ 91 OZ).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Náklady za ustanovenie určitého majetku za oddelený budú spočívať na manželovi, ktorý to vyhlasuje. Skutočnosť, že nehnuteľný majetok bude oddeleným majetkom jedného z manželov, sa zaznamená do katastra nehnuteľností.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že spoločný majetok vlastnia obaja manželia rovnakým dielom.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Neexistujú žiadne pravidlá, podľa ktorých by bolo potrebné zostaviť súpis majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Manželia môžu počas manželstva slobodne spravovať a používať svoj oddelený majetok (§ 90 ods. 1 OZ).

Manželia môžu spoločne spravovať a používať svoj spoločný majetok, po dohode medzi manželmi však môže majetok spravovať jeden z nich samostatne. Pre nakladanie s majetkom  jedným z manželov je potrebný súhlas druhého z manželov (§ 90 ods. 2 OZ).

V záujme tretích strán sa má za to, že na nakladanie s hnuteľným majetkom bol udelený súhlas s výnimkou prípadov, keď tretia strana vedela alebo mala vedieť, že súhlas nebol udelený, alebo v prípade, že majetok, s ktorým nakladal jeden z manželov, patril očividne druhému manželovi.

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Za záväzky týkajúce sa uspokojovania potrieb rodiny alebo spoločnej domácnosti, ktoré vznikli jednému z manželov, bude zodpovedný aj druhý z manželov svojim oddeleným majetkom, len ak úhrada takéhoto záväzku bola použitá na uspokojovanie potrieb rodiny alebo spoločnej domácnosti (§ 96 ods. 2 OZ).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Majetok jedného z manželov nemožno použiť na zaplatenie záväzkov druhého z manželov. Ak sa z dôvodu dlhu jedného z manželov začne exekučné konanie voči oddelenému majetku druhého z manželov, môže tento požiadať, aby bol jeho majetok vyňatý z konania (§ 100 OZ). Ak sa na zaplatenie dlhov jedného z manželov má pužiť spoločný majetok, druhý z manželov môže požiadať o rozdelenie majetku alebo vyňatie jeho časti z exekučného konania.

Manželia sú zodpovední spoločným majetkom a v prípade, že nie je dostatočný, ich oddeleným majetkom za záväzky, ktoré uzavreli spoločne na uspokojovanie potrieb rodiny alebo spoločnej domácnosti (§ 96 ods. 1 OZ). Za záväzky týkajúce sa uspokojovania potrieb rodiny alebo spoločnej domácnosti, ktoré vznikli jednému z manželov, bude zodpovedný aj druhý z manželov svojim oddeleným majetkom, ak spoločný majetok manželov nepostačuje na tento účel. Za tieto záväzky bude druhý z manželov zodpovedný svojím oddeleným majetkom len v prípade, že úhrada takéhoto záväzku bola použitá na uspokojovanie potrieb rodiny a spoločnej domácnosti (§ 96 ods. 2 OZ).