3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Uzavretím manželskej zmluvy môžu manželia ustanoviť oddelený alebo spoločný majetok (§ 116 OZ).

Ak manželia ustanovia spoločný majetok, majetok vo vlastníctve manželov pred uzavretím manželstva, ako aj majetok, ktorý nadobudli počas manželstva sa v podstate spojí do spoločného nedeliteľného celku. Tento spoločný majetok však nebude zahŕňať majetok, ktorý manželia v manželskej zmluve ustanovili za oddelený majetok každého z manželov.

Manželia sa dohodnú, kto bude spravovať spoločný majetok (manželka, manžel alebo obaja spolu). Ak len jeden z manželov spravuje spoločný majetok, môže na základe určitých obmedzení stanovených zákonom používať majetok a nakladať s ním vo svojom mene a je povinný zabezpečovať potreby rodiny a spoločnej domácnosti (§ 124 OZ). V prípadoch prevodu, zriadenia záložného práva alebo vecného bremena na spoločnom nehnuteľnom majetku je potrebný súhlas druhého z manželov (§ 128 OZ). Tento súhlas je potrebný aj v prípade darovania hnuteľného spoločného majetku, ak tento dar prekračuje rozsah bežného malého daru (§ 129 OZ). Každý z manželov nakladá svojím oddeleným majetkom nezávisle (§ 125 ods. 2 OZ).

V prípade spoločného majetkového režimu je manžel zodpovedný za dlhy druhého z manželov, ktoré vzniknú v mene rodiny a spoločnej domácnosti, aj svojím oddeleným majetkom, ale len v prípade, že spoločný majetok a oddelený majetok jedného z manželov, ktorému vznikli dlhy, nie sú dostatočné (§ 130 OZ).

Ak sa ustanoví oddelený majetok, každému z manželov zostane majetok, ktorý mal pred uzavretím manželstva, a okrem toho môže počas manželstva nadobudnúť, používať, spravovať majetok a nakladať s ním nezávisle od druhého z manželov (§ 117 OZ). Manžel alebo manželka nesmie používať, spravovať majetok druhého z manželov ani nakladať s ním bez jeho súhlasu (§ 118 ods. 1 OZ). Manželia sa však môžu dohodnúť, že majetok jedného z manželov bude spravovať druhý z manželov. V tomto prípade bude jeden z manželov spravujúci majetok zodpovedný za straty spôsobené hrubou nedbalosťou (§ 119 OZ).

Na základe režimu oddeleného majetku každý z manželov zodpovedá za svoje dlhy svojim majetkom (§ 121 OZ).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželské zmluvy sa podpisujú pred občianskoprávnym notárom v prítomnosti obidvoch manželov, alebo v prípade, že jeden z nich je maloletý, v prítomnosti jeho právneho zástupcu (§ 115 OZ).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželskú zmluvu možno uzatvoriť oboma manželmi počas manželstva, ako aj pred uzavretím manželstva, pričom v tomto prípade sa zaregistruje až po uzavretí manželstva (§ 114 OZ). Čo sa týka vzťahov manželov, zmluva nadobúda platnosť vo chvíli jej podpisu. Vo vzťahu k tretím stranám musí byť manželská zmluva zaregistrovaná aby mohla byť odporovateľná.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia môžu zmeniť existujúcu zmluvu za tých istých podmienok, aké platili v čase podpisu tejto zmluvy.