4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Majetkový režim manželov zabezpečený manželskou zmluvou sa musí zaregistrovať v registri majetkových vzťahov manželov, ktorý vedie obchodný register na účely napadnutia zmlúv tretími stranami. Okrem toho sa zaregistrujú aj iné informácie potrebné na základe zákona (pozri bod 4.2.) a zmluvy, rozsudky súdu, rozhodnutia a oznámenia, ktoré sa vzťahujú na majetkové vzťahy manželov.

Manželská zmluva sa zaregistruje na príslušnom miestnom oddelení obchodného registra, na ktorého správnom území je zaregistrované miesto bydliska jedného z manželov. Ak manželská zmluva obsahuje doložku o nehnuteľnosti, zmluva sa zaregistruje aj v katastri nehnuteľností v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Register majetkových vzťahov manželov bude obsahovať tieto informácie:

  • informácie o manželoch;
  • informácie o ustanovenom majetkovom režime manželov; informácie o oddelenom majetku alebo spoločnom majetku; čase registrácie v registri; informácie o manželskej zmluve; čase ukončenia majetkového režimu manželov;
  • osobitné informácie: informácie, podľa ktorých majetok tvorí časť oddeleného majetku každého z manželov; zodpovednosť jedného z manželov za záväzky druhého z manželov; obmedzenia majetkových práv manželov; ďalšie informácie, ktoré sa týkajú tretích strán; poznámky.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Akákoľvek osoba môže nahliadnuť do registra a požiadať o výpis z jeho záznamov.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Zmluvu, ako aj rozsudok súdu o rozdelení spoločného majetku môžu napadnúť tretie strany po jej zaregistrovaní v registri majetkových vzťahov manželov. S ohľadom na nehnuteľnosť je zmluva napadnuteľná po jej zaregistrovaní do katastra nehnuteľností.