5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Na základe zákonného majetkového režimu manželov si po rozvode každý z manželov ponechá svoj oddelený majetok. Spoločný majetok sa rozdelí rovnako medzi manželov.

Ak sa zvolí spoločný majetkový režim  a neustanoví sa inak, v prípade rozvodu sa spoločný majetok po odpočítaní dlhov rovnakým podielom rozdelí medzi oboch manželov (§ 137 OZ).

Ak je v manželskej zmluve ustanovený režim oddeleného majetku, v prípade rozvodu sa majetok deliť nebude. Každý z manželov si ponecháva majetok, ktorý mu patril pred uzavretím manželstva, ako aj majetok, ktorý nadobudol počas manželstva (§ 117 OZ).

Manželia môžu podpísať zmluvu pred občianskoprávnym notárom alebo uzatvoriť súkromnú zmluvu o rozdelení majetku. Takúto zmluvu možno podpísať len počas manželstva. Ak sa manželia nedohodnú, možno spor predložiť súdu formou žaloby.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Dlhy sa berú do úvahy pri rozdelení majetku. Manželia môžu podpísať zmluvu o rozdelení spoločných záväzkov. V prípade sporu možno spor predložiť súdu formou žaloby.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Počas alebo po zrušení manželstva (bývalý) manžel alebo manželka môže požiadať o podporu (bývalú) manželku alebo manžela primerane vzhľadom na prostriedky toho druhého, ak jeho činy prispeli k ukončeniu manželstva a ak je na zabezpečenie predchádzajúceho životného štandardu manžela alebo manželky uplatňujúcich si nárok potrebná podpora (§ 81 OZ).

Ak jeden z manželov počas správy majetku druhého z manželov vynaložil nevyhnutné výdavky zo svojho majetku, môže až po ukončení tejto správy požiadať druhého z manželov o vrátenie týchto výdavkov v rozsahu, v ktorom ich sám nie je povinný zaplatiť (§ 101 OZ).

Žiadateľ stanoví výšku svojho nároku. V prípade sporu sa prizve znalec. Na základe režimu bezpodielového spoluvlastníctva musí manžel alebo manželka vrátiť prostriedky, ktoré minul zo spoločného majetku v prospech svojho oddeleného majetku. Ak jeden z manželov vynaložil náklady zo svojho oddeleného majetku v prospech spoločného majetku, môže požiadať o vrátenie prostriedkov zo spoločného majetku (§ 138 OZ).