7 Stanovujú vaše vnútroštátne právne predpisy osobitnú úpravu majetkových pomerov manželov v prípade medzinárodných párov?

Nie, lotyšské právo neposkytuje osobitný režim majetkových pomerov  v prípade párov s rôznym štátnym občianstvom.