1 Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Majetkový režim manželov sa bude upravovať zákonom štátu, v ktorom majú obaja manželia svoje bydlisko (bydlisko je miesto, kde osoba zvyčajne býva s úmyslom zostať a ktoré vníma ako svoje miesto osobných, sociálnych a hospodárskych záujmov). Ak majú manželia bydlisko v rôznych štátoch, bude platiť zákon štátu, ktorého sú obaja manželia občanmi. Ak manželia nikdy nemali spoločné bydlisko a sú občanmi rôznych štátov, bude platiť zákon štátu, v ktorom bolo manželstvo uzavreté [§ 1.28 ods. 1 občianskeho zákonníka (ďalej len OZ)].

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Manželia si môžu zvoliť rozhodné právo. Manželia si môžu zvoliť právo štátu, v ktorom majú obaja bydlisko alebo v ktorom budú mať bydlisko v budúcnosti, právo štátu, v ktorom bolo uzavreté manželstvo alebo právo štátu, ktorého je jeden z manželov občanom (§ 1.28 ods. 2OZ).