2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Majetok nadobudnutý manželmi po uzavretí ich manželstva bude tvoriť súčasť ich spoločného majetku a okrem iného aj príjem a zisk vytvorený z osobného majetku jedného z manželov alebo príjem z práce alebo duševných činností získaných po uzavretí manželstva. Osobný majetok každého z manželov tvorí:

 • majetok nadobudnutý samostatne každým z manželov pred uzavretím manželstva
 • majetok nadobudnutý dedením alebo darom počas manželstva, pokiaľ závet alebo darovacia zmluva neuvádza, že majetok bude tvoriť súčasť spoločného majetku;
 • osobné veci jedného z manželov (oblečenie, majetok nadobudnutý na výkon povolania jedného z manželov);
 • právo na duševné alebo priemyselné vlastníctvo s výnimkou príjmu odvodeného z týchto práv;
 • finančné prostriedky a hnuteľný majetok potrebný na osobnú obchodnú činnosť jedného z manželov, ktoré nie sú finančnými prostriedkami alebo hnuteľným majetkom použitými na obchodnú činnosť vykonávanú oboma manželmi;
 • odškodnenie a kompenzácie prijaté jedným z manželov za nefinančnú škodu alebo poškodenie vlastného zdravia, platby ako finančnú pomoc na osobitné účely a iné výhody týkajúce sa osobitne len jedného z manželov, práva, ktoré nemožno previesť;
 • majetok nadobudnutý pomocou osobných finančných prostriedkov alebo ziskov z predaja osobného majetku s výslovným úmyslom jedného z manželov v čase nadobudnutia získať ho ako osobný majetok (§ 3.89 ods. 1 OZ).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Všetok majetok sa bude považovať za spoločný majetok, pokiaľ nie je ustanovené, že je to osobný majetok jedného z manželov samostatne (§ 3.88 ods. 2 OZ).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Manželia nemajú povinnosť zostaviť súpis majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Spoločný majetok sa použije, bude spravovať a nakladať sa s ním na základe vzájomnej dohody obidvoch manželov (§ 3.92 ods. 1 OZ). Pri vykonávaní úkonov sa má za to, že príslušný z manželov má súhlas druhého z manželov s výnimkou prípadov, keď vykonávajú úkony, pri ktorých je potrebný písomný súhlas druhého z manželov (§ 3.92 ods. 3OZ). Úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným majetkom alebo zriadenia vecného bremena alebo iného práva k nemu,  ako aj úkony týkajúce sa prevodu spoločného podniku alebo cenných papierov alebo obmedzenie práv na ne môžu vykonať iba obaja manželia s výnimkou prípadu, keď jeden z manželov získal od druhého manžela splnomocnenie na vykonávanie týchto úkonov (§ 3.92 ods. 4 OZ).

V prípade, že sa úkony vykonávali bez súhlasu druhého z manželov, tento z manželov môže potvrdiť úkon do jedného mesiaca po tom, ako sa dozvedel o úkone (§ 3.92 ods. 6 OZ). Úkony vykonané bez súhlasu druhého s manželov, ktoré ním neboli neskôr potvrdené, možno napadnúť formou žaloby podanej týmto manželom do jedného roka po tom, ako sa dozvedel o tomto úkone za predpokladu, že sa preukáže, že druhá strana úkonu konala so zlým úmyslom (§ 3.96 ods. 1 OZ). Úkony, ktoré mali byť vykonané s písomným súhlasom druhého z manželov alebo ich možno vykonať len spoločne oboma manželmi, možno vyhlásiť za neplatné bez ohľadu na to, či druhá strana úkonu konala s dobrým alebo zlým úmyslom s výnimkou prípadov, keď sa jeden alebo obaja manželia dopustili podvodu pri vykonávaní úkonu alebo uviedli nepravdivé vyhlásenia inštitúciám zodpovedným za verejné registre alebo iným inštitúciám alebo úradom. V takých prípadoch možno vyhlásiť úkony za neplatné, len ak druhá strana úkonu konala so zlým úmyslom (§ 3.92 ods. 2 OZ).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Pri vykonávaní úkonov sa má za to, že príslušný z manželov má súhlas druhého z manželov s výnimkou prípadov, keď vykonávajú úkony, pri ktorých je potrebný písomný súhlas druhého z manželov (§ 3.92 ods. 3OZ).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Zo spoločného majetku manželov budú vylúčené tieto záväzky:

 • záväzky týkajúce sa bremena na majetku nadobudnutého do spoluvlastníctva, ktoré existovalo v čase nadobudnutia alebo bolo vytvorené neskôr;
 • záväzky súvisiace s nákladmi na správu spoločného majetku;
 • záväzky súvisiace s nákladmi na údržbu domácnosti;
 • záväzky súvisiace s výdavkami za právne služby, ak sa prípad týka spoločného majetku alebo záujmov rodiny;
 • záväzky vyplývajúce z úkonov vykonaných jedným z manželov so súhlasom druhého z manželov alebo ním schválené neskôr, ako aj záväzky vyplývajúce z úkonov, na ktoré nebol potrebný súhlas druhého z manželov, pod podmienkou že sa úkony vykonali v záujme rodiny (§ 3.109 ods. 1 OZ).

V prípade, keď spoločný majetok nestačí na uspokojovanie pohľadávok veriteľov, za ktoré sú zodpovední obaja manželia spoločne a nerozdielne, pohľadávky sa uspokoja z osobného majetku manželov (§ 3.113 OZ).