3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia budú mať právo ustanoviť v manželskej zmluve, že:

  • majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva aj počas neho bude osobným majetkom každého z manželov;
  • osobný majetok nadobudnutý jedným z manželov pred uzavretím manželstva bude spoločným majetkom po registrácii manželstva;
  • majetok nadobudnutý počas manželstva bude čiastočne rozdelený spoločný majetok (§ 3.104 ods. 1 OZ).

Manželia môžu vo svojej manželskej zmluve ustanoviť, že jeden z majetkových režimov manželov sa bude používať na celý majetok alebo iba na určitú časť alebo určitý hnuteľný majetok (§ 3.104 ods. 2 OZ).

Manželia môžu vo svojej manželskej zmluve stanoviť majetkový režim manželov vzhľadom na existujúci aj budúci majetok (§ 3.104 ods. 3 OZ).

Manželská zmluva môže obsahovať ustanovenie práv a povinností týkajúcich sa správy majetku, vzájomnej údržby, účasti na zabezpečení rodinných potrieb a výdavkov, ako aj postup pri delení majetku v prípade rozvodu a iné veci týkajúce sa spoločných majetkových vzťahov manželov (§ 3.104 ods. 4 OZ).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželskú zmluvu možno uzatvoriť pred občianskoprávnym notárom a zaregistrovať ju do registra manželských zmlúv (pozri bod 4.) (§ 3.103 OZ).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželskú zmluvu možno uzatvoriť pred registráciou manželstva (predsvadobná zmluva) alebo kedykoľvek po zaregistrovaní manželstva (posvadobná zmluva). Manželská zmluva uzavretá pred registráciou manželstva nadobudne platnosť v deň registrácie manželstva. Manželská zmluva uzavretá po uzavretí manželstva nadobúda platnosť v deň jej uzavretia, pokiaľ zmluva neuvádza inak (§ 3.102 OZ).

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželskú zmluvu možno meniť, dopĺňať alebo ukončiť vzájomnou dohodou manželov kedykoľvek pred občianskoprávnym notárom so súhlasom súdu (§ 3.103 ods. 2, § 3.106 ods. 1 OZ).