4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

V Litve existuje register manželských zmlúv. Tento register spravuje Ústredný hypotekárny úrad.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Register zaznamenáva manželské zmluvy a rozdelenie majetku.

V registri bude zaznamenaný dátum uzatvorenia manželskej zmluvy, podrobné informácie o zmluvných stranách, dátum alebo podmienky, kedy zmluva nadobúda platnosť, podrobné informácie o majetku, ktorý je predmetom dohody o platnom režime a majetkový režim (čl. 14 nariadení o registri manželských zmlúv).

V registri bude uvedená buď zmluva, alebo rozhodnutie súdu o rozdelení spoločného majetku, podrobné informácie o zmluvných stranách alebo podrobné informácie o osobách, ktorých majetok sa delí na základe rozhodnutia súdu, podrobné informácie o majetku na základe potvrdenej zmluvy alebo rozhodnutia súdu o rozdelení a platný režim (čl. 15 nariadení o registri manželských zmlúv).

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Výpisy z registra sa poskytujú písomne, e-mailom, poštou alebo inými komunikačnými prostriedkami, prípadne osobne (čl. 63 nariadení o registri manželských zmlúv).

Údaje z registra sa poskytujú akejkoľvek osobe, ktorá uvedie opodstatnený a zákonný účel použitia týchto údajov (čl. 67 nariadení o registri manželských zmlúv).

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Manželskú zmluvu a jej dodatky môžu napadnúť tretie strany pod podmienkou, že boli zaregistrované v registri manželských zmlúv. Toto pravidlo sa nebude uplatňovať ak v čase vykonania úkonu tretia strana vedela o manželskej zmluve a jej dodatkoch (§ 3.103 ods. 3 OZ).