5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Má sa za to, že podiely manželov na spoločnom majetku sú rovnaké (§ 3.117 ods. 1 OZ).

Pred rozdelením spoločného majetku manželov sa určí najprv spoločný majetok a príslušný osobný majetok manželov. Spoločný majetok sa použije v prvom rade na zaplatenie dlhov, ktoré sú po splatnosti a splatné z tohto majetku. Ak je zostatok na spoločnom majetku kladný, rozdelí sa v rovnakom pomere medzi manželov s výnimkou prípadov uvedených v občianskom zákonníku (§ 3.118 OZ).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Manželia zostávajú naďalej zodpovední za spoločné dlhy aj po rozvode ako spoludlžníci.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Ak je hodnota majetku určená súdom jednému z manželov vyššia ako podiel na spoločnom majetku, tento z manželov bude povinný zaplatiť kompenzáciu druhému z manželov (§ 3.117 ods. 3OZ).