9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Súdy Litovskej republiky budú mať právomoc rozhodovať vo veciach rodiny, za predpokladu, že aspoň jeden z manželov má litovskú štátnu príslušnosť alebo je osobou bez štátnej príslušnosti s bydliskom v Litovskej republike [§ 784 ods. 1občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (ďalej len OSP)]. Ak obaja manželia majú bydlisko v Litovskej republike, budú o ich rodinných veciach rozhodovať výlučne súdy Litovskej republiky (§ 784 ods. 2 OSP). Súdy Litovskej republiky budú mať tiež právomoc rozhodovať vo veciach rodiny, ak obaja manželia majú štátnu príslušnosť v inom štáte, ale bydlisko majú v Litovskej republike (§ 784 ods. 3 OSP).

Súdy Litovskej republiky budú mať výlučnú právomoc rozhodovať vo veciach týkajúcich sa nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v Litovskej republike (§ 786 OSP).

Prípadom sa bude zaoberať okresný súd v mieste bydliska odporcu (§ 26 a 29 OSP).