2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Zákonným majetkovým režimom manželov je spoločný majetkový režim , ktoré sa tiež nazýva spoločným ziskom (§ 1400 OZ). Tento režim rozlišuje medzi spoločným majetkom a oddeleným majetkom každého z manželov.

Spoločný majetok pozostáva z nadobudnutého majetku, t. j. majetku vyplývajúceho zo zárobkovej činnosti manželov, ziskov a príjmu z ich osobného majetku a majetku nadobudnutého za úhradu každým z manželov počas manželstva (§ 1401OZ).

Oddelený majetok tvorí majetok, ktorý už jeden z manželov vlastnil v deň uzavretia manželstva, majetok nadobudnutý jedným z manželov počas manželstva formou dedičstva alebo daru (§ 1405 OZ) a majetok vyplývajúci z povolania nadobudnutý počas manželstva, ktorý sa považuje za oddelený majetok jedného z manželov (§ 1404 OZ).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Podľa § 1402 občianskeho zákonníka sa každý hnuteľný alebo nehnuteľný majetok považuje za spoločný majetok, pokiaľ sa nepreukáže, že je to oddelený majetok jedného z manželov v súlade s ustanoveniami zákona.

V súlade s § 1421-1 ods. 4 občianskeho zákonníka sa spoločný majetok, v prípade ktorého ani jeden z manželov nedokáže preukázať, že bol nadobudnutý samostatne počas manželstva, považuje za majetok nadobudnutý oboma manželmi.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Neexistujú žiadne ustanovenia upravujúce povinnosť zostaviť súpis majetku. S cieľom vyhnúť sa sporom v budúcnosti sa odporúča vypracovať súpis majetku vyhotovený notárom.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Každý z manželov môže spravovať alebo používať svoj oddelený majetok, prípadne s ním nakladať (§ 1428 OZ) na základe obmedzení podľa § 215 občianskeho zákonníka, ktorý uvádza, že manželia nesmú samostatne nakladať s právami, ktorými je zabezpečené bývanie rodiny, ani vybavením prislúchajúcim k tomuto bývaniu. Každý z manželov spravuje a slobodne disponuje s majetkom, ktorý z vlastnej iniciatívy preniesol do spoločného majetku (§ 1421 OZ).

Žiaden z manželov nesmie nakladať s majetkom nadobudnutým oboma manželmi počas manželstva bez súhlasu druhého z manželov (§ 1421-1 OZ).

Ak jeden z manželov koná samostatne pri správe alebo používaní hnuteľného majetku, ktorý má v samostatnom vlastníctve, prípadne s ním nakladá, má sa za to, že vzhľadom na tretie strany koná v dobrej viere s plnou mocou vykonať transakciu samostatne. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na transakcie uskutočnené bezodplatne. Toto ustanovenie sa nevzťahuje ani na vybavenie uvedené v § 215 ods. 2 občianskeho zákonníka, ani na hnuteľný hmotný majetok, ktorého povaha je dôvodom na predpoklad, že je vlastníctvom druhého z manželov z dôvodu jeho osobnej povahy (§ 222 OZ).

Každý z manželov je zodpovedný za každé zanedbanie spôsobené jeho správou (§ 1421-1 ods. 3 OZ). Platí zákonný režim občianskej zodpovednosti. V prípade podvodu alebo zneužitia právomoci možno požadovať zrušenie úkonu, ktorý vykonal jeden z manželov s predmetom spoločného majetku. Žiadosť o zrušenie môže podať druhý z manželov do dvoch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o úkone, nikdy však nie viac ako dva roky po zániku spoločného režimu (§ 1427 OZ).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Každý z manželov môže samostatne uzatvárať zmluvy týkajúce sa udržiavania domácnosti alebo výchovy detí. Za akékoľvek dlhy, ktoré tak vzniknú jednému z manželov, budú teda spoločne a nerozdielne zodpovední obaja manželia. Spoločné a nerozdielne záväzky nevznikajú v prípade výdavkov, ktoré sú výrazne vyššie s ohľadom na životný štýl domácnosti, užitočnosť alebo bezvýslednosť úkonu alebo dobrý či zlý úmysel zmluvnej tretej strany. Nevyplývajú ani zo záväzkov vyplývajúcich z nákupov na splátky, ak neboli uzavreté so súhlasom oboch manželov (§ 220 OZ).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Každý z manželov je zodpovedný za svoje osobné dlhy (§ 1410 OZ).

V prípade osobných dlhov môžu veritelia začať konanie o oddelenom majetku jedného z manželov, ktorému vznikol dlh a o majetku nadobudnutom samostatne počas manželstva (§ 1411 až 1413 OZ).

V prípade dlhov, ktoré vznikli samostatne len jednému z manželov, môžu veritelia zabaviť všetok spoločný majetok a oddelený majetok manžela, ktorému vznikol dlh. V zásade nemôžu zabaviť oddelený majetok jedného z manželov, ktorému dlh nevznikol, pokiaľ tento dlh nevznikol spoločne a nerozdielne obom manželom, alebo pokiaľ manžel, ktorému dlh nevznikol, nevystupoval ako ručiteľ (§ 1412 až 1414 OZ).