3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia nemusia povinne podliehať zákonnému režimu. Môžu slobodne prijať manželskú zmluvu prispôsobenú ich osobnej situácii.

Občiansky zákonník definuje tri hlavné kategórie zmluvného režimu:

principale de regimuri contractuale:

  • spoločný majetkový režim,
  • režim oddeleného majetku,
  • režim podielu na spoločne nadobudnutom majetku.

Všetky zmluvné režimy sú založené na zásade, že manželia môžu slobodne prijať majetkový režim manželov podľa vlastného výberu. Ich voľba v tejto súvislosti však podlieha určitým obmedzeniam, pretože musia dodržiavať určité zásady.

Manželská zmluva teda nesmie byť v rozpore so zásadami morálky (§ 1387 OZ), odchyľovať sa od pravidiel upravujúcich rodičovskú autoritu, zákonnú správu a poručníctvo (§ 1388 OZ) alebo ustanovovať zmluvu alebo zrieknutie sa, na základe ktorých by sa menilo zákonné poradie dedičstva (§ 1389 OZ). Ustanovenia § 212 až 226 občianskeho zákonníka je potrebné v plnej miere dodržiavať, okrem bodov, ktoré predpisujú použitie majetkových režimov manželov.

Spoločné režimy  sú uvedené v § 1497 a nasl. občianskeho zákonníka. Manželia si môžu vybrať z niekoľkých majetkových režimov manželov, pričom najznámejší je všeobecný režim spoločného majetku  uvedený v § 1526 občianskeho zákonníka. V prípade všeobecného spoločného majetkového režimu  je všetok súčasný aj budúci, hnuteľný aj nehnuteľný majetok spoločným majetkom. Manželia preto nemajú žiaden oddelený majetok, pričom jedinou výnimkou je majetok, ktorý je svojou podstatou majetkom jedného z manželov. Všetky dlhy manželov sú spoločné a obaja manželia sú za ne zodpovední spoločne a nerozdielne. Vzťahuje sa to aj na dlhy, ktoré vznikli jednému z manželov pred uzavretím manželstva.

Režim oddeleného majetku upravujú § 1536 až 1541 občianskeho zákonníka. Pri tomto režime manželia nemajú v podstate žiaden spoločný majetok. Celý majetok patrí jednému alebo druhému z manželov. Každý z manželov si ponecháva správu a užívanie svojho osobného majetku a nakladanie s ním a nesie zodpovednosť za dlhy, ktoré mu vzniknú pred uzavretím manželstva alebo počas neho (§ 1536 OZ). Jedinou výnimkou sú dlhy, ktoré vzniknú jednému alebo druhému z manželov s ohľadom na udržiavanie domácnosti alebo výchovu detí.

Režim podielu na spoločne nadobudnutom majetku upravujú § 1569 až 1581 občianskeho zákonníka. Každý z manželov si ponecháva správu a užívanie svojho osobného majetku a voľné nakladanie s ním. Počas manželstva tento režim funguje tak, ako keby boli manželia zosobášení a platil režim oddeleného majetku a v čase likvidácie funguje ako spoločný režim (§ 1569 OZ).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Všetky manželské zmluvy sa musia spísať pred notárom (§ 1394 OZ). Je preto mimoriadne dôležité obrátiť sa na notára, aby takúto listinu vypracoval.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželská zmluva sa môže vypracovať buď pred uzavretím manželstva, alebo počas neho. Ak sa zmluva vypracuje pred uzavretím manželstva, zmluva nadobudne platnosť v deň uzavretia manželstva (§ 1395 OZ). Ak sa zmluva vypracuje počas manželstva, nadobúda platnosť medzi stranami dňom uvedeným v  notárskej zápisnici (§ 1397 ods. 2 OZ).

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Ak zmluvný alebo zákonný majetkový režim manželov platil dva roky, môžu manželia formou notárskej zápisnice a na základe určitých obmedzení urobiť zmeny alebo dodatky, ktoré budú považovať za primerané uvedenému režimu alebo ho dokonca úplne zmeniť (§ 1397 ods. 1 OZ).