4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

V Luxembursku sú manželské zmluvy zverejnené podaním výpisu zo zmluvy do registra civilných zápisov na úrade verejného prokurátora a urobí sa zápis do spisu [§ 1018, 1026, 1126 a nasl. nového občianskeho súdneho poriadku (NOSP)].

Osobitný režim platí pre manželské zmluvy, ktoré zabezpečujú v prípade prežitia prisúdenie časti alebo celého majetku, ktorý zahŕňa nehnuteľný majetok manžela alebo ktoré sa líšía od zákonného vyporiadania spoločného režimu  a ktoré sú zaregistrované v luxemburskom registri nehnuteľností (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

A nakoniec, ak je jeden z manželov živnostníkom alebo malopredajcom, musí byť manželská zmluva evidovaná aj v luxemburskom obchodnom registri (§ 1020 ods. 5 NOSP).

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

V evidencii sú zaznamenané aj tieto údaje: žiadosti o rozdelenie majetku, notárske zápisnice, rozhodnutie o majetkovom režime manželov a najmä ich dodatky (bez toho, aby bola dotknutá prípadná budúca likvidácia predtým existujúceho spoločného režimu).

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Kópie výpisov uložené v registri civilných zápisov možno vydať každému, kto o ne požiada. Ak boli do spisov zaznamenané výmazy, kópie výpisov uložené v tomto registri možno vydať iba so súhlasom štátneho prokurátora (§ 1129 NOSP). Do výpisov z obchodného registra možno nahliadnuť priamo na mieste alebo ich objednať on-line na adrese (www.rcsl.lu).

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Zákonné účinky registrácie sa líšia v závislosti od toho, či sa vzťahujú na samotné strany alebo na tretie strany. Dodatky medzi stranami nadobúdajú platnosť dňom uvedeným v notárskej zápisnici. Vzhľadom na tretie strany dodatky nadobúdajú účinnosť tri mesiace po ich registrácii v záznamoch, pokiaľ manželia pri uzatváraní zmluvy s treťou stranou neinformovali túto stranu o dodatkoch (§ 1397 ods. 2 OZ). Dodatok je však nezáväzný pre veriteľov, ktorí získali práva pred týmto dodatkom (§ 1397 ods. 3 OZ).