5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Spoločný režim zaniká rozvodom (§ 1441 OZ). Po zrušení sa každý z manželov znovu ujíma svojho oddeleného majetku, ak stále existuje v naturáliách, alebo majetku, ktorý ho nahrádza (§ 1467 OZ).

Následne sa vytvorí účet na vrátenie úhrad, na ktorom sa sleduje preplácanie, ktoré sa má vrátiť každému z manželov zo spoločného režimu a ktoré majú manželia vrátiť do spoločného režimu (§ 1468 OZ).

Rozdelenie sa vykoná následne (§ 1475 a nasl. OZ). V prípade, že manželia nedospejú k dohode, rozhodne medzi dvomi stranami súd.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Ak vznikne dlh samostatne jednému z manželov, môže byť na príslušného manžela podaná žaloba za celý dlh. Na druhého z manželov možno podať žalobu za polovicu dlhu, okrem prípadu spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti (§ 1482 a 1483 OZ). Na žiadneho z manželov nemožno podať žalobu za osobné dlhy druhého z manželov.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Nie.