6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Ak zosnulý zanechá deti alebo ich potomkov a pokiaľ v závete nie je uvedené inak, pozostalý manžel alebo manželka má právo zdediť buď najmenší podiel prisúdený manželskému dieťaťu, pod podmienkou, že nie je menší ako jedna štvrtina majetku, alebo užívacie právo na nehnuteľný majetok obývaný spolu manželmi a jeho príslušné vybavenie, pod podmienkou, že zosnulý vlastnil celý majetok sám alebo spoločne s pozostalým (§ 767-1 OZ).

Ak zosnulý nezanechá žiadne deti ani ich potomkov, pozostalý manžel alebo manželka je oprávnený na celú pozostalosť vo výlučnom vlastníctve, pokiaľ nie je v závete uvedené inak (§ 767-2 OZ).

Obsah pozostalosti a jej samotnú existenciu môže ovplyvniť existencia manželskej zmluvy.