8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Zákon z 9. júla 2004 (Mém. P. 2019 et seqq., Parl. Doc. no. 4946) o právnych účinkoch niektorých partnerstiev nadobudol platnosť 1. novembra 2004.
Partneri, ktorí urobili vyhlásenie o svojom partnerstve, môžu stanoviť majetkové dôsledky partnerstva formou zmluvy uzavretej medzi nimi v písomnej podobe. Túto zmluvu možno kedykoľvek uzavrieť a meniť. Oznámenie o zmluve alebo jej dodatku sa posiela na prokuratúru do troch pracovných dní (§ 6 zákona z roku 2004).

Napriek tomu, že zmluva nebude uzatvorená, vyhlásenie o partnerstve vytvára určité práva a povinnosti medzi partnermi, ktoré sú v mnohých hľadiskách podobné právam a povinnostiam manželov. Uvedené ustanovenia sa vzťahujú len na partnerstvá vyhlásené v súlade s článkom 3 tohto zákona (§ 1 zákona z roku 2004). Neexistujú osobitné ustanovenia týkajúce sa majetkového režimu neregistrovaných voľných zväzkov.
Zákon z roku 2004 bol nedávno zmenený a doplnený zákonom z 3. augusta 2010 (Mém. P. 2190, Parl. Doc. no. 5904), v rámci ktorého § 4-1 uznáva partnerstvá uzavreté v zahraničí, vďaka čomu môžu využívať rovnaké výhody ako partnerstvá v Luxembursku.