9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Vo všeobecnosti sa uznáva, že na medzinárodnej úrovni sa príslušný súd určí podľa tých istých pravidiel, ktoré stanovujú územnú právomoc súdu v rámci vnútroštátneho práva. V závislosti od okolností môžu prísť do úvahy aj iné faktory, ako napríklad rozhodujúca právomoc, miesto pobytu (miesto hlavného bydliska), štátna príslušnosť, miesto majetku atď.

V Luxemburskom veľkovojvodstve rozsudok o rozvode alebo súdnej rozluke je vo všeobecnosti aj príkazom na likvidáciu a rozdelenie spoločného režimu a poveruje notára, aby to vykonal.

Právomoc v zmysle majetkových režimov manželov je v podstate nezávislá od miesta nehnuteľnosti. V dôsledku toho luxemburské súdy môžu vydať príkaz aj na predaj majetku nachádzajúceho sa v zahraničí prostredníctvom dražby.

Ak poverený notár nedokáže zmieriť strany, vypracuje správu uvádzajúcu príslušné požiadavky jednotlivých strán a odkáže strany na súd.