2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

V prípade neexistencie manželskej zmluvy sa medzi manželmi uplatňuje systém bezpodielového spoluvlastníctva (§ 1316 maltského občianskeho zákonníka (OZ)). Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tvorí všetok majetok, ktorý získal každý z manželov vykonávaním svojej práce, výnosy z majetku každého z manželov a hnuteľný a nehnuteľný majetok nadobudnutý za odplatu ktorýmkoľvek z manželov v priebehu trvania manželstva. Všetok majetok nadobudnutý ktorýmkoľvek z manželov buď darom, alebo dedičstvom sa považuje za osobný majetok toho z manželov, ktorý ho dostal/zdedil.

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Pokiaľ sa nepreukáže opak, všetok majetok, ktorý manželia alebo jeden z nich získali alebo získal, sa považuje za súčasť spoločného majetku manželov (§ 1321 ods. 1 OZ). V prípade, že nebola uzavretá manželská zmluva, predpokladá sa, že všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok nadobudnutý za odplatu ktorýmkoľvek z manželov v priebehu trvania manželstva patrí rovnakým dielom obom manželom.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Právo neukladá povinnosť tak urobiť. Manželia si však môžu v manželskej zmluve urobiť súpis majetku, ktorý je vo vlastníctve každého z nich.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Úkony bežnej správy spoločného majetku môže vykonávať ktorýkoľvek z manželov. Úkony mimoriadnej správy však musia vykonávať manželia spoločne. V zákone sa výslovne stanovuje, ktoré úkony sa považujú za súčasť mimoriadnej správy, kde je potrebný súhlas oboch manželov (§ 1322 OZ).

Súhlas oboch manželov je napríklad potrebný na disponovanie s nehnuteľným majetkom patriacim do spoločného majetku a manželským domovom, aj keď patrí len jednému z manželov. Ak úkony, na ktoré je potrebný súhlas oboch manželov, vykonáva len jeden z manželov bez súhlasu druhého, je možné ich na žiadosť druhého z manželov anulovať, ak sa tieto úkony týkajú prevedenia alebo ustanovenia vecného alebo osobného práva k nehnuteľnému majetku. Ak sa tieto úkony týkajú hnuteľného majetku, môžu sa zrušiť iba tam, kde udeľujú práva k tomuto hnuteľnému majetku bezplatne (§ 1326 OZ).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Úkony bežnej správy spoločného majetku môže vykonávať jeden z manželov samostatne, sú však záväzné aj pre druhého z manželov.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Obaja manželia ručia spoločne svojím spoločným majetkom a osobným majetkom za dlhy súvisiace so spoločným majetkom a za výdavky vynaložené na potreby rodiny (§ 1327 a 1330 OZ).

Dlhy súvisiace s osobným majetkom jedného z manželov tvoria súčasť jeho/jej dlhov, rovnako ako dlhy, ktoré vznikli v rámci mimoriadnej správy spoločného majetku bez potrebného súhlasu druhého z manželov. Veritelia osobných dlhov uspokoja svoje nároky voči osobnému majetku manžela/manželky dlžníčky/dlžníka. V prípade, že to nestačí, môžu použiť aj spoločný majetok, ale len v takom rozsahu hodnoty podielu, aký má manžel/manželka dlžníčky/dlžníka na spoločnom majetku (§ 1329 OZ).