3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia majú možnosť uzavrieť manželskú zmluvu, prostredníctvom ktorej si zvolia majetkový režim manželov na účely úpravy ich majetkových vzťahov. Môžu si zvoliť buď 1) bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo 2) oddelenie majetku alebo 3) spoločné vlastníctvo zvyšnej časti pod samostatnou správou. V režime spoločného vlastníctva zvyšnej časti majetok nadobudnutý počas trvania manželstva vlastní a spravuje ten z manželov, ktorý ho nadobudol, akoby bol jeho výhradným vlastníkom (§ 1339 OZ). Pri ukončení režimu spoločného vlastníctva zvyšnej časti sa konečné zvyšné časti majetku manželov, ktoré zostali po odpočítaní dlhov, vyrovnajú (§ 1341 OZ).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželská zmluva sa musí vyhotoviť vo forme verejnej listiny. Je potrebné sa obrátiť na notára.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Ak je manželská zmluva uzatvorená pred uzavretím manželstva, nadobúda účinnosť v okamihu, keď je manželstvo uzavreté. Avšak z hľadiska zainteresovaných tretích strán manželská zmluva nadobúda účinnosť dňom, kedy notár zaregistruje túto listinu vo verejnom registri. Ak je manželská zmluva uzavretá po svadbe, z hľadiska zainteresovaných manželov nadobúda účinnosť dňom uzavretia zmluvy a pokiaľ ide o zainteresované tretie strany, manželská zmluva nadobúda účinnosť dňom, kedy notár zaregistruje túto listinu vo verejnom registri.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, manželská zmluva sa môže upravovať, ale na každú úpravu vykonanú po uzavretí manželstva je potrebný súhlas sudcu, ktorý predsedá súdu dobrovoľnej súdnej právomoci. Na existujúcich veriteľov, ktorí majú pohľadávky vzniknuté pred úpravou, nebude mať táto úprava žiadny dosah.