4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Manželskú zmluvu má zaregistrovať notár najneskôr 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Existuje iba jeden register. Je to verejný register spravovaný ministerstvom spravodlivosti.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Musia sa zaregistrovať tieto informácie: skutočnosť, že manželská zmluva bola uzavretá, dátum vyhotovenia listiny, údaje o zmluvných stranách a typ majetkového režimu manželov, ktorý si zmluvné strany zvolili na účely úpravy ich majetkových vzťahov.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

K informáciám vo verejnom registri má prístup každá osoba, ktorá žiada o informáciu. V registri sa písomne predloží jednoduchá žiadosť a oficiálna odpoveď je doručená do 10 dní od predloženia žiadosti. Notári majú prístup do registra prostredníctvom internetu a odpoveď môžu získať okamžite.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Hlavným účinkom je predpoklad, že tretie strany (najmä veritelia) vedia o existencii manželskej zmluvy.