5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Závisí to od toho, ktorý majetkový režim si manželia zvolili. Ak sú rozvod/rozluka sporné, potom je to súd, ktorý rozhoduje, ako má byť majetok rozdelený. Ak k sporu nedošlo, potom sú to manželia, ktorí rozhodnú sami, avšak s výhradou schválenia súdom. V § 1333 občianskeho zákonníka sa stanovuje, že spoločný majetok sa rozdelí tak, že sa každému z manželov pridelí polovica celkového majetku patriaceho do spoločného vlastníctva.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Závisí to od toho, ktorý majetkový režim si manželia zvolili. Ak sú rozvod/rozluka sporné, potom je to súd, ktorý rozhoduje, ako má byť majetok rozdelený. Ak k sporu nedošlo, potom sú to manželia, ktorí rozhodnú sami, avšak s výhradou schválenia súdom. V § 1333 občianskeho zákonníka sa stanovuje, že v prípade rozdelenia spoločného majetku sa každému z manželov pridelí polovica záväzkov, ktoré patria do spoločného majetku.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

V režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí každý z manželov vrátiť do spoločného režimu to, čo použil zo spoločného majetku na splatenie svojich vlastných dlhov (§ 1331 ods. 1 OZ). Ak sa osobný majetok jedného z manželov použil na uhradenie spoločného dlhu alebo na investíciu do spoločného majetku, ten má právo na uhradenie týchto výdavkov (§ 1331 ods. 2 OZ). Táto úhrada sa vykoná tak, že sa mu pridelia peniaze (§ 1331 ods. 3 OZ).