8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Novoprijatý zákon o spolužití, Kapitola 571 Zbierky zákonov Malty, osobitne upravuje „bežný, hlavný, spoločný domov“ len v prípade registrovaných partnerstiev.

Ak bol spoločný domov v spoluvlastníctve, po smrti jedného z registrovaných partnerov tu má pozostalý partner právo na bývanie počas svojho života alebo do doby, kedy uzavrie manželstvo, civilný zväzok alebo pokiaľ vstúpi do iného registrovaného partnerstva.

Ak bol spoločný domov len vo vlastníctve zosnulého registrovaného partnera, má pozostalý partner právo na bývanie v uvedenom domove po dobu zodpovedajúcu počtu rokov doterajšieho spolužitia, za predpokladu, že tento počet nepresiahne 15 rokov. Zákon zároveň ustanovuje, že toto právo na bývanie možno užívať len za života pozostalého alebo do doby, kedy uzavrie manželstvo, civilný zväzok alebo pokiaľ vstúpi do iného registrovaného partnerstva.

Pokiaľ ide o hnuteľný majetok, zákon uvádza vyvrátiteľnú právnu domnienku, že spolužijúce osoby majú nárok na rovnakú časť hnuteľných vecí nájdených v „bežnom, hlavnom, spoločnom domove“, ktoré boli nadobudnuté počas doby trvania spolužitia.