9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia EÚ č. 2201/2003 maltské súdy majú jurisdikciu v prípade rozvodových konaní, ak aspoň jeden z manželov mal ku dňu podania žiadosti o rozvod na príslušnom civilnom súde trvalý pobyt na Malte alebo ak aspoň jeden z manželov mal obvyklý pobyt na Malte jeden rok bezprostredne pred podaním žiadosti o rozvod.