2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Od 1. januára 2018 sa v Holandsku uplatňuje obmedzený režim spoločného majetku, podľa ktorého majetok nadobudnutý počas trvania manželstva a všetky súvisiace dlhy sú súčasťou spoločného majetku – pozri Čl. 1:94 Občianskeho zákonníka (BW). Do spoločného majetku nepatrí majetok získaný dedením alebo darom, práva na dôchodok a pozostalostné dôchodky podľa Zákona o vyrovnaní práv na dôchodok v prípade rozluky. Tento režim sa vzťahuje na manželstvá uzavreté od 1. januára 2018 alebo na manželov, ktorí po tomto dátume zrušia existujúcu predmanželskú zmluvu a na manželstvo ktorých sa uplatňoval zákonný režim. Do spoločného majetku patrí aj majetok nadobudnutý spoločne manželmi ešte pred uzavretím manželstva (napr. počas spolužitia). Osobitná úprava sa uplatňuje ak jeden z manželov podniká – pozri Čl. 1:95a BW.

Pre manželstvá uzavreté pred 1. januárom zostáva v platnosti predchádzajúci zákonný režim, ktorý predstavuje rozsiahlejší spoločný majetok. Všetok majetok, ktorý manželia vlastnili na začiatku manželstva a všetok majetok, ktorý nadobudli potom, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva dovtedy, kým spoločné vlastníctvo nezanikne. Majetok, ktorý sa nadobudne zdedením alebo darom a ktorý v súlade so závetom zosnulého alebo zámerom darcu zostáva mimo spoločného vlastníctva (nazývaný aj doložka o vylúčení), nároky na dôchodok navrhnuté v „Zákone o vyrovnaní nárokov na dôchodok v prípade rozluky“ a dôchodky pozostalých nezaopatrených osôb nepatria do spoločného vlastníctva. Ani majetok (a dlhy), ktoré súvisia výhradne s jedným z manželov, nespadajú do spoločného vlastníctva (pozrite § 1:94 ods. 5 BW). Na základe judikatúry sa do oddeleného majetku zarátavajú zvláštne nároky na dôchodok a odškodnenie za nemajetkovú ujmu. V iných prípadoch sa súvislosť neprijíma ľahko. Výnosy z oddeleného majetku patria tiež do oddeleného majetku (pozrite § 1:94 ods. 6 BW). Všetky dlhy, do ktorých sa dostal každý z manželov, s výnimkou dlhov týkajúcich sa oddeleného majetku, patria tiež do spoločného vlastníctva a majú sa uhradiť zo spoločného majetku (pozrite § 1:94 ods. 7 BW).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Ak počas rozvodového konania dôjde k sporu, pokiaľ ide o to, komu majetok patrí a ani jeden z manželov nie je schopný preukázať svoje právo na tento majetok, potom sa tento majetok označí ako spoločný majetok, ale toto pravidlo nesmie fungovať v neprospech veriteľov (pozrite § 1:94 ods. 8 BW).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Nie

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Majetok nadobudnutý v mene [napr. nehnuteľnosti a podiely v NV (akciová spoločnosť) alebo BV (spoločnosť s ručením obmedzeným)] spravuje ten z manželov, v ktorého mene bol nadobudnutý. Všetok ostatný majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva môže spravovať každý z manželov zvlášť (pozrite § 1:97 BW). S bydliskom rodiny sa môže disponovať len so súhlasom oboch manželov (pozrite § 1:88 BW). Súhlas je potrebný aj na zriadenie hypotéky na bydlisko rodiny. Ak druhý z manželov kvôli neprítomnosti alebo z inej príčiny nemôže alebo odmietne dať svoj súhlas, môže ho udeliť sudca. Ak sa neskôr ukáže, že súhlas chýba, druhý z manželov sa môže dovolávať neplatnosti právneho úkonu (pozrite § 1:89 BW), a to v období 3 rokov (pozrite § 3:52 BW).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Pozri odpoveď 2.4.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Každý z manželov je spoločne a nerozdielne zodpovedný spolu s druhým manželom za dlhy v domácnosti a náklady na starostlivosť a výchovu detí počas manželstva (pozri Čl. 1:85 BW). Toto pravidlo sa uplatňuje bez ohľadu na to, v ktorom režime manželia boli zosobášení.

Pozrite odpoveď na bod 2.5. týkajúci sa dlhov domácnosti a odpoveď na bod 2.1. týkajúci sa ostatných dlhov. Veritelia môžu vymáhať prostriedky z celého majetku manželov. Ak jeden z manželov zaplatil dlh spoločného vlastníctva zo svojho súkromného majetku, potom má nárok na náhradu škody (pozrite § 1:95 BW). Súkromný dlh jedného z manželov sa môže vymáhať zo spoločného vlastníctva počas manželstva, ale druhý z manželov je oprávnený uviesť veriteľovi vlastný majetok zodpovedného manžela, z ktorého je možné vymáhať dlh. Ak sa súkromný dlh uhradí zo spoločného vlastníctva, potom je zodpovedný manžel povinný vyrovnať spoločné vlastníctvo (pozrite § 1:96 ods. 4 BW).