3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia sa môžu odchýliť od zákonného režimu uzavretím manželskej zmluvy. Strany si môžu zvoliť obsah zmluvy, ale v praxi sa človek rozhoduje medzi obmedzeným bezpodielovým spoluvlastníctvom a vylúčením akéhokoľvek spoločného vlastníctva, ktoré je často spojené so záväzkami so vzájomným započítavaním pohľadávok. Keď sa manželstvo ukončí, musí dôjsť k diferenciácii medzi pravidelnými a výslednými záväzkami so vzájomným započítavaním pohľadávok. Nie je možné vylúčiť vzájomné pohľadávky výživného a obmedziť pravidlá ochrany rodiny, ako je potreba súhlasu druhého z manželov na disponovanie s bydliskom rodiny (pozrite § 1:88 BW).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželská zmluva musí byť vyhotovená vo forme verejnej listiny. Adresy občianskoprávnych notárov v Holandsku nájdete na týchto webových stránkach: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželská zmluva sa môže uzavrieť pred alebo počas manželstva (pozrite § 1:114 BW). V prvom prípade nadobúda účinnosť v deň uzavretia manželstva, v druhom prípade deň po tom, ako manželia vybavia verejnú listinu.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Počas manželstva je možné dohodu meniť a dopĺňať, pozrite ďalšie odpovede na body 3.2. a 3.3.