4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Register majetku manželov vedie súdny tajomník. Manželské zmluvy musia byť zaregistrované na súde, ktorý je miestne príslušný v mieste, kde sa uzavrelo manželstvo. Ak sa manželstvo uzatvára mimo Holandska, potom musí byť manželská zmluva zaregistrovaná u súdneho tajomníka v Haagu.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Kópia verejnej listiny, ktorá obsahuje manželskú zmluvu, sa zaznamená do registra.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Do registra môže nahliadnuť každý a za úplatu môže získať kópiu manželskej zmluvy.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Zmluva uzavretá počas manželstva sa môže v dobrej viere predložiť tretím stranám 14 dní po jej zaregistrovaní do registra (pozrite § 1:120 BW). Predmanželské zmluvy uzavreté pred uzatvorením manželstva a zaznamenané do registra sú právne záväzné ku dňu uzavretia manželstva.