5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká rozvodom (pozrite § 1:99 BW). V zásade majú obaja manželia nárok na jednu polovicu majetku. Po zániku spoločného vlastníctva môže každý z manželov požiadať o vrátenie svojich šiat, šperkov, vybavenia súvisiaceho s jeho povolaním a podnikaním, dokladov a spomienkových predmetov, ktoré patria jeho rodine (pozrite § 1:101 BW). Spôsob rozdelenia sa môže stanoviť v rozvodovej dohode alebo ho môže stanoviť sudca (pozrite § 3:185 BW). Je možné o neho kedykoľvek požiadať (pozrite § 3:178 BW). Na základe záväzku so vzájomným započítavaním pohľadávok uvedeného v manželskej zmluve musí dôjsť k vyrovnaniu (vo forme peňažnej náhrady) medzi manželmi.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Po rozvode zostáva bývalý manžel/bývalá manželka zodpovedný/zodpovedná za celý dlh týkajúci sa spoločného vlastníctva, do ktorého sa dostal/dostala v priebehu trvania manželstva. Druhý z bývalých manželov sa po zániku manželstva stáva spoločne a nerozdielne zodpovedný za dlh. Veriteľ môže vymáhať dlh len zo spoločného majetku, ktorý je pridelený druhému z bývalých manželov. Dlh sa môže vymáhať aj zo súkromného majetku toho z bývalých manželov, ktorý sa dostal do dlhu, ale nie zo súkromného majetku druhého z bývalých manželov (pozrite § 1:102 BWBW.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Rozdelenie spoločného vlastníctva sa môže uskutočniť rozdelením majetku v naturáliách alebo zaplatením odškodnenia v peniazoch. O rozdelenie je možné požiadať kedykoľvek (pozrite § 3:178 BW).