6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Ak je príslušným majetkovým režimom manželov bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, potom má pozostalý manžel/pozostalá manželka nárok na jednu polovicu nerozdeleného spoločného majetku, zatiaľ čo druhá polovica prechádza do pozostalosti zosnulého. Pozostalý manžel/pozostalá manželka má v dedičskom práve osobitné postavenie: podľa práva, ak je dedičom/dedičkou spolu s deťmi, všetok majetok z pozostalosti zosnulého sa mu/jej pridelí so záväzkom zaplatiť všetky dlhy (pozrite § 4:13 BW a nasl.). Ak je v závete zosnulého stanovené, že pozostalý manžel/pozostalá manželka nededí nič alebo je inak v núdzi, môže požadovať od dedičov právo užívania a užívacie právo, pokiaľ ide o bývalé bydlisko rodiny (pozrite § 4:28 a § 4:29 BW) a požadovať užívacie právo k ďalšiemu majetku (pozrite § 4:30 BW).