8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Vyššie uvedené je s príslušnými zmenami uplatniteľné na registrovaných partnerov1 (pozrite § 1:80a – 1:80g BW). Pravidlá medzinárodného súkromného práva sa značne líšia. Rozdiel medzi pravidlami si pozrite v

1V Holandsku môžu jednotlivci rovnakého aj opačného pohlavia uzavrieť manželstvo medzi sebou a vstúpiť do registrovaného partnerstva.

§ 10:70 – 10:85 BW. BW neobsahuje žiadne predpisy o neregistrovaných osobách žijúcich v spoločnej domácnosti. Avšak osoby žijúce v spoločnej domácnosti môžu uzatvárať dohody v zmluve o spolužití, ktorá je všeobecne stanovená vo verejnej listine. Osoby žijúce v spoločnej domácnosti často píšu závety vo vzájomný prospech.