9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Rozdelenie spoločného majetku sa môže skombinovať s písomnou žiadosťou o rozvod. Súdna príslušnosť vo veciach žiadosti o rozdelenie sa riadi pravidlami týkajúcimi sa súdnej príslušnosti vo veciach rozvodu (pozrite § 4 ods. 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering = Občiansky súdny poriadok) upravenej v Brusel II bis. Ak sa rozdelenie majetku v spoločnom vlastníctve nespojí s rozvodovým konaním (napríklad rozdelenie majetku sa požaduje po vydaní rozhodnutia o rozvode), uplatňuje sa § 2 občianskeho súdneho poriadku a súdnu príslušnosť má holandský súd, a to v prípade, že odporca/odporkyňa má svoje obvyklé bydlisko v Holandsku.

Pre všetky podané žaloby, vydané rozsudky a úkony vydané 29. januára 2019 alebo neskôr sa bez ohľadu na dátum uzavretia manželstva uplatní nariadenie Rady (EÚ) č. 2016/1103 z 24. júna 2016.

Toto nariadenie ustanovuje, že príslušné orgány budú:

- Vo veciach týkajúcich sa manželského režimu v prípade smrti jedného z manželov má právomoc príslušný súd dedenie (článok 4).

- Vo veciach týkajúcich sa režimu majetkových pomerov manželov v prípade žiadosti o rozvod, rozluku alebo anulovanie manželstva je príslušnosť vo všeobecnosti priznaná príslušnému súdu, ktorý má právomoc rozhodovať o manželskom spore.

- V ostatných prípadoch sa manželia môžu dohodnúť, že právomoc bude mať členský štát, ktorého právo sa uplatňuje, alebo členský štát, v ktorom sa manželstvo uzavrelo. Takáto dohoda musí byť písomná, datovaná a podpísaná zmluvnými stranami. Ak neexistuje dohoda, súdy členského štátu majú spravidla právomoc vyriešiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa ich majetkového režimu v manželských veciach, v prípade úmrtia jedného z manželov alebo manželského sporu:

  • spoločného obvyklého pobytu manželov v čase podania návrhu na súd alebo
  • posledného obvyklého pobytu manželov, pokiaľ jeden z nich má stále bydlisko alebo
  • obvyklého pobytu odporcu alebo
  • spoločnej štátnej príslušnosti manželov

S výnimkou súdnych sporov nie sú notári viazaní týmito pravidlami súdnej právomoci, a preto môžu slobodne konať, napríklad spisovať manželské zmluvy, dohody o voľbe práva alebo verejné notárske listiny o rozdelení manželského majetku.