2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Zákonný majetkový režim manželov je spoločné vlastníctvo, ktoré nadobúda účinnosť po uzavretí manželstva. Patrí sem majetok nadobudnutý manželmi ako jednotlivo, tak spoločne počas trvania režimu (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Majetok vylúčený z bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí do osobného vlastníctva každého z manželov (§ 31 ods. 1 zákona o rodine a opatrovníctve).

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zahŕňa predovšetkým:

 • 1) odmenu za prácu a príjmy z iných činností zameraných na zisk;
 • 2) príjmy z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rovnako ako z osobného majetku manželov;
 • 3) finančné prínosy z otvoreného alebo zamestnaneckého dôchodkového fondu (§ 31 ods. 2 zákona o rodine a opatrovníctve).

Príslušenstvo domácnosti  používané oboma manželmi tvoria tiež súčasť bezpodielového spoluvlastníctva, ak bolo získané v rámci dedičstva, odkázania alebo darovania, pokiaľ poručiteľ alebo darca neustanovil inak (§ 34 zákona o rodine a opatrovníctve).

Osobný majetok každého z manželov zahŕňa (ale nie výlučne) tieto položky:

 • 1) majetok nadobudnutý pred nadobudnutím účinnosti majetkového režimu manželov, majetok nadobudnutý dedičstvom, odkázaním alebo darovaním stanovený inak, majetok, ktorý slúži výhradne osobným potrebám jedného z manželov, majetok získaný ako odmena za osobné úspechy jedného z manželov a majetok nadobudnutý výmenou za osobný majetok, pokiaľ sa v osobitných ustanoveniach nestanovuje inak;
 • 2) vlastnícke práva vyplývajúce zo spoločného vlastníctva majetku podliehajúceho osobitným predpisom (napr. spoločné vlastníctvo v občianskoprávnom partnerstve alebo obchodnom partnerstve);
 • 3) neodňateľné práva, na ktoré môže mať nárok len jedna osoba;
 • 4) majetok získaný ako náhrada škody za zranenie alebo zdravotnú poruchu alebo náhrada za utrpenú ujmu. Avšak nezahŕňa invalidné dávky prijaté v dôsledku čiastočnej alebo úplnej straty zárobkovej schopnosti jedného z manželov alebo kvôli jeho zvýšeným potrebám alebo zníženým vyhliadkam na budúcnosť;
 • 5) nároky na odmenu z práce alebo na príjem z iných činností zameraných na zisk;
 • 6) autorské práva a s nimi súvisiace práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva tvorcu (§ 33 zákona o rodine a opatrovníctve).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

To, či je konkrétny majetok pripísaný do spoločného alebo osobného majetku závisí od toho, do ktorej z vyššie uvedených kategórií patrí, s prihliadnutím na spôsob, akým bol nadobudnutý (pozrite bod 2.1).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Nie je povinné. Vždy sa však môže vypracovať súpis na dôkazné účely.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Ktorýkoľvek z manželov môže individuálne vlastniť a používať majetok, ktorý tvorí súčasť spoločného majetku (§ 341 zákona o rodine a opatrovníctve). Počas zákonného majetkového režimu manželov nesmie ani jeden z manželov požiadať o rozdelenie spoločného majetku. Okrem toho ani jeden z manželov nesmie nakladať alebo sa zaviazať k nakladaniu s podielom spoločného majetku alebo jeho jednotlivou položkou, ktorá by mu pripadla pri ukončení režimu (§ 35 zákona o rodine a opatrovníctve). Manželia sú povinní spolupracovať pri správe svojho spoločného majetku (§ 36 ods. 1 zákona o rodine a opatrovníctve). Ktorýkoľvek z manželov môže spravovať majetok sám, ale táto správa vylučuje činnosti uvedené nižšie (t. j. činnosti vyžadujúce súhlas druhého z manželov). Manžel môže vzniesť námietku proti správe spoločného majetku a druhým z manželov, s výnimkou úkonov týkajúcich sa každodenných záležitostí, úkonov určených na uspokojenie každodenných potrieb rodiny alebo úkonu vykonávaného ako súčasť činnosti zameranej na zisk (§ 36<a href="#note-1">1</a> ods. 1 a 2 zákona o rodine a opatrovníctve).

Ak o to požiada jeden z manželov, môže súd zo závažného dôvodu zbaviť druhého manžela práva, ktoré mu umožňuje, aby spravoval spoločný majetok sám. Súd môže tiež rozhodnúť o tom, že sa namiesto súhlasu druhého z manželov bude požadovať jeho oprávnenie na činnosti stanovené v § 37 ods. 1 zákona o rodine a opatrovníctve.

Súhlas druhého z manželov sa vyžaduje na:

 • 1) každý právny úkon týkajúci sa nakladania s nehnuteľným majetkom, jeho zaťaženia alebo nákupu alebo trvalého užívacieho práva či iného právneho úkonu týkajúceho sa používania a využívania nehnuteľného majetku;
 • 2) každý právny úkon týkajúci sa nakladania s vecným právom k budove alebo priestorom, zaťaženia alebo nákupu vecného práva k budove alebo priestorom;
 • 3) každý právny úkon týkajúci sa nakladania s poľnohospodárskym hospodárstvom alebo podnikom, zaťaženia alebo nákupu poľnohospodárskeho hospodárstva alebo podniku;
 • 4) dary poskytnuté zo spoločného majetku, s výnimkou zvyčajne prijatých darov (§ 37 ods. 1 zákona o rodine a opatrovníctve).

Každá dohoda uzatvorená jedným z manželov bez požadovaného súhlasu druhého z manželov je neplatná, pokiaľ ju následne neschváli druhý z manželov. Jednostranný právny úkon jedného z manželov bez požadovaného súhlasu druhého z manželov je tiež neplatný (§ 37 ods. 2 – 4 zákona o rodine a opatrovníctve).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Obaja manželia sú spoločne a nerozdielne zodpovední za dlhy spôsobené niektorým z nich s cieľom uspokojiť každodenné potreby rodiny (§ 30 zákona o rodine a opatrovníctve). Ak jednému z manželov vznikne dlh so súhlasom druhého z manželov, veriteľ môže žiadať, aby sa na vyrovnanie dlhu použil spoločný majetok. Ak jeden z manželov urobí dlh bez súhlasu druhého z manželov alebo ak dlh nevzíde z právneho úkonu, alebo v prípade, že dlh vznikol pred tým, ako majetkový režim manželov nadobudol účinnosť medzi manželmi, alebo v prípade, že sa dlh vzťahuje na osobný majetok, veriteľ môže požadovať, aby bol dlh vyrovnaný z osobného majetku dlžníka alebo z konkrétnych prostriedkov patriacich do spoločného majetku (napr. odmena za prácu) (§ 41 – 42 zákona o rodine a opatrovníctve).