3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia môžu rozšíriť alebo obmedziť zákonný režim bezpodielového spoluvlastníctva alebo zaviesť režim oddeleného vlastníctva alebo režim oddeleného vlastníctva s vyrovnaním vzniknutých výnosov prostredníctvom manželskej zmluvy (vypracovanej vo forme notárskej verejnej listiny). Táto zmluva sa môže uzatvoriť buď pred vstupom do manželstva, alebo počas manželstva. Manželská zmluva sa môže zmeniť alebo ukončiť. Ak sa zmluva ukončí počas trvania manželstva, v zákone sa nariaďuje, aby sa medzi manželmi uplatňoval zákonný režim bezpodielového spoluvlastníctva, ak manželia nerozhodli inak. V prípade, že sa to týka tretích strán, jeden z manželov môže odkazovať na manželskú zmluvu, pokiaľ jej uzavretie a obsah im boli známe (§ 47 a 471 zákona o rodine a opatrovníctve).

Manželia nesmú rozšíriť spoločný majetok na:

  • 1) majetok, ktorý by mohol byť nadobudnutý v budúcnosti dedením, odkázaním alebo darovaním;
  • 2) vlastnícke práva vyplývajúce zo spoločného vlastníctva majetku podliehajúce osobitným predpisom (napr. spoločné vlastníctvo v občianskoprávnom partnerstve alebo obchodnom partnerstve);
  • 3) neodňateľné práva, na ktoré môže mať nárok len jedna osoba;
  • 4) nároky na náhradu škody za zranenie alebo zdravotnú poruchu, za predpokladu, že nie sú súčasťou spoločného majetku, alebo nároky na náhradu za utrpenú ujmu;
  • 5) neoprávnené nároky manželov na odmenu za prácu alebo na príjem z iných činností zameraných na zisk (§ 49 zákona o rodine a opatrovníctve).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželská zmluva musí mať formu notárskej verejnej listiny, inak je neplatná (§ 47 ods. 1 zákona o rodine a opatrovníctve a § 73 ods. 2 občianskeho zákonníka).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželská zmluva môže byť uzavretá pred manželstvom, v takom prípade nadobudne účinnosť pri uzavretí manželstva alebo v priebehu trvania manželstva, v takom prípade nadobudne účinnosť okamžite.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia môžu manželskú zmluvu kedykoľvek zmeniť, pokiaľ sú splnené formálne požiadavky uvedené v bode 3.2. V poľskom práve nie je ustanovený minimálny interval medzi vypracovaním a zmenou manželskej zmluvy.