4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

V Poľsku neexistuje osobitný register manželských zmlúv.

V súlade so zákonom o vnútroštátnych súdnych registroch sa vedie register podnikateľov. Podľa tohto zákona sa umožňuje zaznamenávanie informácií o manželských majetkových režimoch zapísaných v registri ako podnikatelia alebo partneri v obchodných partnerstvách. Údaje v registri sú verejné. Preto v tomto prípade sa požiadavka oznámiť zmluvnej strane uzavretie manželskej zmluvy splní tým, že sa poskytne záznam o majetkovom režime manželov vo vyššie uvedenom registri (pozrite bod 3.1).