5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Ak sa zákonný režim bezpodielového spoluvlastníctva ruší, spoločný majetok manželov a jeho rozdelenie upravujú ustanovenia o spoločne zdedenom majetku a o rozdelení nehnuteľností (§ 46 zákona o rodine a opatrovníctve).

Spoločný majetok manželov sa môže rozdeliť, keď sa režim bezpodielového spoluvlastníctva ruší počas trvania manželstva, napríklad v dôsledku súdneho rozhodnutia alebo dohody alebo keď sa režim bezpodielového spoluvlastníctva ruší, keď bolo zrušené manželstvo (rozvodom alebo rozlukou). Rozvodové konania alebo konania rozluky nesúvisia s rozdelením spoločného majetku manželov. Najčastejšie sa spoločný majetok manželov rozdeľuje v samostatných konaniach. K rozvodu a rozluke dochádza v dôsledku súdneho rozhodnutia. Spoločný majetok manželov môže rozdeliť súd alebo sa môže rozdeliť dohodou, ktorá musí mať formu notárskej verejnej listiny v prípade, že spoločný majetok manželov zahŕňa nehnuteľnosť (to isté sa vzťahuje aj na ďalšie osobitné práva).

Podiely manželov na spoločnom majetku sú rovnaké, pokiaľ sa v manželskej zmluve neustanovuje inak. Od súdu sa môže požadovať, aby určil nerovnaké podiely (§ 501 zákona o rodine a opatrovníctve).

Každý z manželov by mal vyrovnať všetky náklady a výdavky vynaložené zo spoločného majetku za jeho osobný majetok, s výnimkou nákladov a výdavkov za majetok, ktorý priniesol príjem. Jeden z manželov môže požadovať, aby náklady a výdavky vynaložené z jeho osobného majetku na spoločný majetok boli uhradené. Ani jeden z manželov nesmie požadovať úhradu nákladov a výdavkov uskutočnených na splnenie potrieb rodiny, pokiaľ tieto nezvýšili hodnotu spoločného majetku v okamihu, keď sa režim bezpodielového spoluvlastníctva zrušil. Náhrada sa vyplatí pri delení spoločného majetku. Súd však môže rozhodnúť, že náklady by mali byť splatené skôr, ak je to nevyhnutné pre blaho rodiny (§ 45 ods. 1 a 2 zákona o rodine a opatrovníctve).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Manželia sú naďalej zodpovední za existujúce dlhy po rozvode/rozluke. Rozdelenie spoločného majetku manželov nezahŕňa dlhy. Každá dohoda medzi manželmi o splatení dlhov bude neúčinná voči veriteľom, pokiaľ veriteľ nesúhlasí s prevzatím dlhu jedného z manželov.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

V prípade ukončenia režimu delenia majetku s vyrovnaním vzniknutých ziskov sa môže zvýšenie hodnoty majetku každého z manželov, ku ktorému došlo počas režimu, vyrovnať platbou alebo v naturáliách (§ 514 ods. 1 zákona o rodine a opatrovníctve). Nárok na takéto vyrovnanie sa stanovuje po desiatich rokoch (§ 118 občianskeho zákonníka).