6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Manželia dedia po sebe navzájom, bez ohľadu na príslušný majetkový režim manželov. Napríklad v prípade režimu bezpodielového spoluvlastníctva si pozostalý manžel ponecháva svoj podiel vo výške jednej polovice spoločného majetku a nadobúda zodpovedajúci podiel na spoločnom majetku, na ktorý mal nárok zosnulý manžel. V prípade dedenia zo zákona, deti a manželský partner zosnulej osoby podľa zákona dedia ako prví a ako dedičstvo získavajú rovnaké podiely. Avšak podiel, na ktorý má pozostalý manžel nárok, nesmie byť menší ako jedna štvrtina z celého majetku. Ak zosnulý nezanechá žiadnych potomkov, dedičstvo pripadá pozostalému manželovi a rodičom zosnulého. Ak jeden z rodičov zosnulého zomrel pred tým, ako sa pozostalosť otvorila, časť dedičstva, na ktorú by mal zosnulý rodič nárok, dedia súrodenci zosnulého manžela rovnakým dielom. Podiel pozostalého manžela alebo manželky na dedičstve činí polovicu dedičstva, ak dedí spoločne s rodičmi a súrodencami zosnulého a potomkami súrodencov zosnulého. V prípade, že poručiteľ nezanechá žiadnych potomkov, rodičov, súrodencov alebo potomkov súrodencov, celý majetok prináleží pozostalému manželovi/manželke (§ 931 – 933 občianskeho zákonníka).

Pozostalý manžel alebo manželka a ďalší príbuzní zosnulého, ktorí žili s manželmi až do dňa úmrtia zosnulého, sú oprávnení naďalej používať dom a jeho vybavenie rovnakým spôsobom až do troch mesiacov po otvorení pozostalosti (§ 923 ods. 1 občianskeho zákonníka).