9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

V prípadoch, o ktorých sa rozhoduje v sporných konaniach, majú poľské súdy právomoc vo veciach manželských a vo veciach týkajúcich sa majetkových vzťahov manželov, ak má odporca trvalé bydlisko alebo bydlisko v Poľsku, alebo ak to tak nie je, ak:

  • 1) posledné spoločné trvalé bydlisko alebo posledný spoločný pobyt oboch manželov bolo v Poľsku a jeden z manželov má stále svoje trvalé bydlisko alebo pobyt v Poľsku alebo
  • 2) manžel, ktorý je navrhovateľ, má svoje trvalé bydlisko alebo pobyt  v Poľsku najmenej jeden rok bezprostredne pred začatím konaní alebo
  • 3) manžel, ktorý je navrhovateľ, je poľským občanom a má svoje trvalé bydlisko alebo pobyt  v Poľsku najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred začatím konania alebo
  • 4) obaja manželia sú poľskí občania.

Poľské súdy majú výlučnú právomoc, ak sú obaja manželia poľskými občanmi a majú trvalé bydlisko a pobyt  v Poľsku (§ 1103 občianskeho súdneho poriadku). V prípadoch, o ktorých sa rozhoduje v nesporných konaniach, majú poľské súdy právomoc vo veciach manželských, ak jeden z manželov alebo jedna z osôb, ktoré sa chcú vziať, je poľský občan alebo cudzinec, ktorý má trvalé bydlisko alebo pobyt v Poľsku alebo má v úmysle uzavrieť sobáš v Poľsku. Prípady týkajúce sa rozdelenia spoločného majetku po ukončení režimu bezpodielového spoluvlastníctva spadajú tiež pod poľskú jurisdikciu, keď sa ich spoločný majetok alebo jeho významná časť nachádzajú v Poľsku. (§ 1106 občianskeho súdneho poriadku).