2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

I) Pokiaľ sa v manželskej zmluve neustanovuje inak, uplatňuje sa režim bezpodielového spoluvlastníctva (§ 1717 OZ).

Spoločný majetok manželov zahŕňa, ale nie výlučne, tieto položky:

 • a) príjmy z práce manželov a všetok majetok nadobudnutý manželmi počas ich manželstva, ktoré nie je vylúčené podľa zákona (§ 1724 OZ).

Oddelený majetok manželov zahŕňa, ale nie výlučne, tieto položky:

 • a) majetok, ktorý každý z manželov vlastnil v čase uzatvorenia manželstva;
 • b) akýkoľvek majetok jedného z manželov nadobudnutý počas manželstva prostredníctvom dedenia alebo ako dar;
 • c) majetok nadobudnutý počas manželstva na základe predchádzajúceho nároku (§ 1722, 1723 OZ).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že hnuteľný majetok je súčasťou spoločného majetku manželov (§ 1725 OZ).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

V portugalskom práve sa nestanovuje požiadavka na vytvorenie súpisu majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Spoločný majetok spravujú obaja manželia. Na zaťaženie a nakladanie s nehnuteľným majetkom je potrebný súhlas oboch manželov. Ak sa o takomto právnom úkone rozhodlo bez súhlasu druhého z manželov, môže byť sporný.

Každý z manželov spravuje svoj vlastný majetok nezávislým spôsobom. Okrem toho jeden z manželov výhradne spravuje aj nasledujúce položky, aj keď patria do spoločného majetku:

 • a) príjem, ktorý získava za svoju prácu;
 • b) svoje autorské práva;
 • c) spoločný majetok, ktorý priniesol do manželstva alebo bezplatne nadobudol počas manželstva, rovnako ako všetky prenesené práva;
 • d) každý majetok, ktorý je darovaný alebo odkázaný obom manželom, v prípade, že je správa jedného manžela vylúčená, s výnimkou zvláštnych prípadov;
 • e) hnuteľný majetok patriaci druhému manželovi alebo do spoločného majetku, ktorý používa výlučne jeden z manželov ako pracovné zariadenie;
 • f) majetok, ktorý patrí druhému manželovi, ak tento manžel nie je schopný majetok spravovať kvôli tomu, že sa nachádza na odľahlom alebo neznámom mieste, alebo z nejakého iného dôvodu, a za predpokladu, že na správu tohto majetku nebola poskytnutá zodpovedajúca plná moc;
 • g) majetok patriaci druhému manželovi, ak tento manžel udelí mandát na výkon tejto správy (§ 1678 OZ).

Ktorýkoľvek z manželov môže otvoriť bankové účty v svojom mene a voľne s nimi nakladať, bez ohľadu na platný majetkový režim manželov (§ 1680 OZ).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Obaja manželia sú zodpovední za dlhy, ktoré spôsobil pred alebo počas manželstva jeden z manželov s cieľom uhradiť bežné výdavky rodinného života alebo dlhy, ktoré spôsobil počas manželstva jeden z manželov vykonávajúci správu k spoločnému prospechu oboch manželov a v rámci jeho správnych právomocí (§ 1691 OZ).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Obaja manželia sú zodpovední za tieto dlhy:

 • a) dlhy, ktoré spôsobili pred alebo počas manželstva obaja manželia alebo jeden z manželov so súhlasom druhého manžela (§ 1691 ods. 1 písm. a) OZ);
 • b) dlhy, ktoré spôsobil ktorýkoľvek z manželov pred alebo počas manželstva s cieľom uhradiť bežné výdavky rodinného života (§ 1691 ods. 1 písm. b) OZ);
 • c) dlhy, ktoré spôsobil počas manželstva manžel vykonávajúci správu, k spoločnému prospechu páru a v rámci jeho správnych právomocí (§ 1691 ods. 1 písm. c) OZ);
 • d) dlhy, ktoré spôsobil jeden z manželov ako súčasť obchodnej činnosti, pokiaľ nie je možné preukázať, že tieto dlhy neboli spôsobené k spoločnému prospechu páru alebo ak je uplatniteľné oddelenie majetku (§ 1691 ods. 1 písm. d) OZ);
 • e) dlhy, ktoré zaťažujú dary, pozostalosti alebo dedičstvo v prípade, že sa príslušný majetok stal súčasťou spoločného majetku manželov (§ 1691 ods. 1 písm. e) a § 1693 ods. 2 OZ).

Podľa všeobecného režimu bezpodielového spoluvlastníctva dlhy, ktoré spôsobil ktorýkoľvek z manželov pred uzavretím manželstva, sú zahrnuté do spoločného majetku, ale iba v prípade, že sú k spoločnému prospechu oboch manželov (§ 1691 ods. 2 OZ). Nasledujúce dlhy sú vo výlučnej zodpovednosti jedného z manželov (§ 1692 OZ): všetky dlhy, ktoré vznikli pred alebo počas manželstva a spôsobil ich jeden z manželov bez súhlasu druhého z manželov a ktoré nespadajú pod § 1691 ods. 1 písm. b) alebo ods. 1 písm. c) OZ; všetky dlhy vyplývajúce z trestnej činnosti, škody a odškodnenia, právne poplatky alebo pokuty splatné v dôsledku činností pripadajúcich na jedného z manželov, okrem prípadov, kedy tieto činnosti vedú len k občianskej zodpovednosti a na ktoré sa vzťahuje ods. 1 alebo ods. 2 § 1691 OZ a všetky dlhy, ktoré nemôžu byť zahrnuté do spoločného majetku v súlade s § 1694 ods. 2 občianskeho zákonníka.