3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Uzatvorením manželskej zmluvy môžu manželia stanoviť:

  • a) všeobecné bezpodielové spoluvlastníctvo, aj keď ho nie je možné zvoliť, keď buď jeden, alebo obaja manželia už majú deti, ktoré nepatria obom manželom. V rámci tohto majetkového režimu všetok súčasný a budúci majetok vo vlastníctve manželov tvorí súčasť spoločného majetku, s výnimkou majetku vylúčeného podľa zákona (§ 1732 OZ). Napríklad majetok darovaný alebo odkázaný, pokiaľ je stanovené, že sa má vylúčiť zo spoločného majetku, osobné práva a rodinné spomienkové predmety nízkej finančnej hodnoty sú vylúčené zo spoločného majetku (§ 1733 OZ).
  • b) oddelenie majetku, ktoré je povinné, keď sa manželstvo uzavrelo bez uskutočnenia predbežných postupov súvisiacich s uzavretím manželstva alebo keď buď jeden, alebo obaja manželia sú vo veku 60 rokov alebo starší. V rámci tohto režimu si každý z manželov ponecháva kontrolu nad svojím súčasným a budúcim majetkom a nárok na všetok súčasný a budúci majetok, s ktorým môže voľne nakladať (§ 1735 OZ).
  • c) atypický režim, čo znamená, že manželia si môžu zvoliť režim, ktorý má charakteristické znaky dvoch alebo dokonca troch z majetkových režimov manželov.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželská zmluva musí mať formu buď verejnej listiny spísanej občianskoprávnym notárom, alebo dokladu vystaveného v akomkoľvek  úrade občianskeho registra.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželská zmluva musí byť uzavretá pred uzavretím manželstva a nadobudne účinnosť ihneď po uzavretí manželstva. Majetkový režim manželov sa nemôže po uzavretí manželstva meniť.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, manželia nesmú existujúcu zmluvu meniť a dopĺňať.