4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Úrady občianskeho registra uchovávajú záznam o príslušnom majetkovom režime manželov (§ 180 et seq. zákona o občianskom registri). Ak manželia uzavreli manželskú zmluvu pred uzavretím manželstva, malo by to byť uvedené v sobášnom liste, ktorý je zaregistrovaný v príslušnom občianskom registri (§ 190 zákona o občianskom registri).

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Sobášny list musí okrem všeobecných požiadaviek obsahovať okrem iných informácií poznámku o tom, či sa manželstvo uzavrie s manželskou zmluvou alebo bez nej, odkaz na príslušnú listinu alebo doklad obsahujúci podrobnosti o stanovenom majetkovom režime manželov a type majetkového režimu, ak ide o jeden z vyššie uvedených typov (§ 181 zákona o občianskom registri)

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Občiansky register je verejný.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Manželská zmluva sa môže predložiť tretím stranám až po jej zaregistrovaní (§ 1711 ods. 1 OZ a § 191 ods. 1 zákona o občianskom registri).