5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

V prípade rozvodu sa spoločný majetok manželov delí. Najprv sa oddelí osobný majetok manželov. Potom sa vyplatia kompenzácie a dlhy. Nakoniec každý z manželov dostane polovicu spoločného majetku. Pravidlo rovnakých podielov je povinné, to znamená, že každá dohoda, v ktorej sa uvádza inak, bude neplatná (§ 1730 OZ). Aj keď manželia stanovili, že na ich majetok sa bude vzťahovať všeobecné bezpodielové spoluvlastníctvo, v prípade rozvodu manželia dostanú len to, na čo budú mať nárok podľa zákonného režimu bezpodielového spoluvlastníctva (§ 1790 OZ).

Ak manželia nedospejú k dohode o rozdelení ich spoločného majetku, majetok rozdelí súd. Ak sa manželia dohodnú o rozdelení ich spoločného majetku, uskutoční sa to v prítomnosti občianskoprávneho notára alebo na úrade občianskeho registra.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Pri delení spoločného majetku sa delia aj spoločné dlhy. Avšak toto delenie je voči veriteľom účinné len v prípade, že dajú svoj súhlas.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Ak hodnota majetku, ktorý jeden z manželov dostal prostredníctvom rozdelenia majetku, prevyšuje podiel, na ktorý má nárok, manželia sa môžu dohodnúť na vyrovnaní v naturáliách alebo vo forme platby. V takom prípade výšku vyrovnania vypočíta občianskoprávny notár v súlade s hodnotou majetku, dlhov a podielu každého z manželov na spoločnom majetku. V prípade, že manželia nedokážu dospieť k dohode, o vyrovnaní rozhodne súd.