1 Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

V súlade s § 2590 občianskeho zákonníka, rozhodné právo pre veci týkajúce sa majetku manželov je právo, ktoré si zvolia manželia. Ak v tomto smere nedôjde k žiadnej voľbe, veci týkajúce sa majetku manželov sa riadia rozhodným právom pre všeobecné účinky manželstva. V § 2589 občianskeho zákonníka sa stanovuje, že všeobecné účinky manželstva sa riadia právom spoločného obvyklého bydliska manželov a ak manželia nemajú spoločné obvyklé bydlisko, právom krajiny spoločnej štátnej príslušnosti manželov. Ak manželia nemajú ani spoločnú štátnu príslušnosť, uplatňuje sa právo štátu, na ktorého území sa manželstvo uzavrelo. Avšak je potrebné poznamenať, že, odchylne od týchto ustanovení, práva manželov k rodinnému bývaniu a režim nástrojov týkajúcich sa tohto bývania sa riadia právom miesta, kde sa bývanie nachádza. Rumunsko nie je signatárom Haagskeho dohovoru zo 14. marca 1978 o rozhodnom práve pre majetkové režimy manželov.

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Manželia majú možnosť zvoliť si rozhodné právo pre majetkový režim ich manželstva. Ich voľba je obmedzená v súlade s § 2590 ods. 2 občianskeho zákonníka na: právo štátu, na ktorého území má jeden z manželov svoj obvyklý pobyt ku dňu, kedy sa voľba uskutočnila, právo štátu, ktorého štátnu príslušnosť má jeden z manželov v deň, kedy dochádza k voľbe alebo právo štátu, v ktorom si manželia zriadia svoje prvé spoločné obvyklé bydlisko po uzavretí manželstva. Dohoda o voľbe rozhodného práva môže byť uzavretá pred uzavretím manželstva, v čase uzavretia manželstva alebo v priebehu trvania manželstva. Pokiaľ ide o formu, dohoda musí spĺňať podmienky stanovené právom zvoleným za rozhodné alebo právom miesta, kde sa dohoda uzatvára. Vo všetkých prípadoch je však povinný dokument, ktorý je datovaný a podpísaný oboma manželmi. Pokiaľ sa manželia dohodnú inak, novozvolené právo bude mať účinky len z hľadiska budúcnosti. Nesmie poškodiť práva žiadnej tretej strany.